Villa Rut

Vår målgrupp

Flickor/kvinnor, 14-25 år, som befinner sig i en hederskontext. Placering enligt både SoL och LVU.

Vår inriktning

Villa Rut är ett HVB inom enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, (EHRV). Villa Rut har plats för sex klienter i åldrarna 14-25 år. Arbetet vilar på en psykodynamisk förståelse för människor i kris. Verksamheten utgår från en miljöterapeutisk organisation. Verksamhetens uppdrag är främst skydd, kvalificerad omvårdnad och anpassad skolgång.

Vid varje placering görs en skyddsutredning. Den görs av skyddshandläggare på plats och omfattar förutom bedömning av skyddsbehov, psykisk och fysisk hälsa, våldsutsatthet och andra delar som på olika sätt kan påverka de placerades förutsättningar att leva skyddat. Utredningen görs i enlighet med vårt utredningsinstrument ”Fokus Heder”. Skyddet innefattar att möjliggöra skyddsutredning och införliva självskydd.

Omvårdnaden består i att skapa trygghet och tillit. Inom ramen för verksamheten är psykosocialt förändringsarbete såsom motivationsarbete och jag-stödjande insatser avgörande för att kunna fullfölja verksamhetens uppdrag. Villa Rut bedriver även anpassad pedagogisk verksamhet med en extern pedagog för att upprätta studienivån och ge ungdomarna möjlighet till fortsatt skolgång.

Målet är att ungdomen ska komma att utveckla ökad självkänsla, stärkt identitet och ökad förmåga till självständigt agerande. I samband med att dessa egenskaper stärks kan ungdomen också införliva ett självskydd.

Våra metoder

Skyddshandläggarna arbetar i team kring ungdomen, där ärende- och dokumentationsansvarig har ansvar för de övergripande funktionerna såsom samtal, möten och praktiska göromål. Vi arbetar med veckoscheman där den unga är delaktig och påverkar hur det individuella schemat ska se ut, detta för att öka förutsägbarheten och delaktigheten. Kontinuerliga och strukturerade samtal med kontaktperson sker varje vecka. Medarbetarna arbetar alltid utifrån socialtjänstens uppdrag. Med uppdraget som grund tar vi tillsammans med den unga fram den individuella genomförandeplanen, som blir ett aktivt verktyg. Vi har ett miljöterapeutiskt hållningssätt där ungdomarna erbjuds en förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Ungdomarna deltar i pedagogisk verksamhet med extern pedagog. Utredningssamtal med skyddshandläggare sker kontinuerligt under skyddsutredningens gång.

Vår kompetens

De skyddshandläggare som arbetar på Villa Rut har alla högskoleutbildning. De grundutbildningar som finns representerade är socionom-, socialpedagogisk-, socialpsykologisk- och fritidspedagogisk utbildning. Utöver detta finns kompetens inom heder, HBTQ, trauma, familjeterapi, psykoterapi och miljöterapi. Medarbetarna har regelbunden extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

.

Kontakt

⋅ HVB skyddat boende 14-25 år (tjejer) ⋅ Utredning

Enhetschef – Pernilla

070-712 66 75
pernilla@gryning.se