Svea-Ramnås

Vår målgrupp

Svea-Ramnås tar emot ungdomar 14-19 år med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarlig skolproblematik och utagerande. Svea-Ramnås har totalt 14 platser fördelade på två enheter Svea (sex platser) och Ramnås (åtta platser) samt två utslussningslägenheter för ungdomar mellan 16 och 20 år.

Vår inriktning

Vi genomför behandlingsuppdrag och psykosociala utredningar. Vi tar också emot korttidsplaceringar med kort varsel för bedömning om vidare placering.
Svea-Ramnås består av två enheter en kartläggnings/utredningsenhet och en behandlingsenhet. Enheterna är grannfastigheter.

Vi skiljer på utredningsuppdrag/korttidsuppdrag och behandlingsuppdrag då båda dessa uppdrag under samma tak kan ha en negativ påverkan i processarbetet. Av erfarenhet vet vi att en klient som kommit en bit i utvecklingsarbetet och uppnått en viss stabilitet i sina behovsområden kan påverkas enormt av att det till exempel kommer in en drogpåverkad och omotiverad ungdom i sammanhanget.

Svea-Ramnås arbetar enligt Multi Systemisk Miljöterapi (MSMT) som är ett målstyrt och strukturerat program, där klienten tillsammans med sin kontaktperson bland annat arbetar med delmål för att få insikt kring sitt beteende och för att få ”verktyg” för att använda sina resurser på ett mer gynnsamt vis, så väl individuellt som i sociala sammanhang.

Utredningsuppdrag

Våra utredningar genomförs på Svea och bygger på systemisk teori och tar cirka tio-tolv veckor.
Med utgångspunkt i BBIC (Barnets behov i centrum) utifrån det specifika uppdraget från socialtjänsten och tillsammans med klienten och familjen utformar vi ett individuellt uppdrag som är möjligt att genomföra inom ramen för MSMT.

En utredningsplacering syftar till att besvara frågeställningar kring klientens och hens familj gällande exempelvis historik, anknytning, beteendeproblematik, trauma, begåvning, hälsa och behov, för att kunna rekommendera vilka eventuella fortsatta insatser som kan vara lämpliga.

Varje klient har ett team kring sig som består av tre-fyra behandlingsmedarbetare, en behandlingspedagog, en utredningshandläggare och en psykolog (vid behov av psykologutredning) som aktivt arbetar med och ansvarar för ärendet. Utifrån socialtjänstens uppdrag planerar och utför teamet bland annat ESTER-intervjuer, observationer, interventioner, KP-samtal, motivationssamtal (MI) och hembesök för att kunna samla kunskap. Som ansvarig socialsekreterare har du under placeringstiden löpande kontakt med Svea. I mitten av placeringstiden bokas ett så kallat mittenmöte där en utvärdering av arbetet hittills görs. Här diskuteras framsteg och hinder, eventuella nya eller tidigare okända riskfaktorer som uppkommit, prognoser och indikationer som är viktiga för uppdragsgivaren att känna till.

I slutet på placeringen går vi tillsammans med uppdragsgivare och eventuellt klientens familj grundligt igenom utredningen i sin helhet.
Vårt mål är att ge uppdragsgivaren ett gediget beslutsunderlag och bidra med ny kunskap och nya idéer.

Neuropsykiatriska Utredningar

Svea erbjuder neuropsykiatriska utredningar som ett möjligt tilläggtilläggsalternativ till utredningsuppdrag. En NP-utredning tar cirka tre månader med målet att kunna ställa diagnos. För att genomföra utredningen krävs det att klienten uppnår drogfrihet. Därför läggs stort fokus på stödinsatser som till exempel motivationsarbete, återfallsprevention, stödsamtal, täta uppföljningar och urinprov för att trygga klientens återhämtning från missbruk och skapa förutsättningar för en valid utredning.

Vid en NP-utredning på Svea kopplas ett team bestående av psykologer och psykiatriker, som utför själva utredningen, in i den redan pågående psykosociala utredningen som klienten genomgår i och med en utredningsplacering (se Utredningsuppdrag). Som socialsekreterare får du kontinuerlig återkoppling i processarbetet genom tät kommunikation med Sveas handläggare.

Diagnoser

  • ADHD/ADD
  • Autism
  • PTSD
  • Inlärningssvårigheter (inkl. intellektuell funktionsnedsättning)
  • Trotssyndrom
  • Uppförandestörning, tics, Tourettes
  • Trauma

Givetvis så tar vi även ställning till andra behandlingsbara diagnoser såsom nedstämdhet, depression, ångeststörningar med flera som påverkar ungdomen även om detta inte är huvudsakligt fokus. Om indikation tydliggörs endast kring att ungdomen exempelvis har en ångeststörning så behöver inte en neuropsykiatrisk utredning utföras utan det rekommenderas då att söka via primärvård för en enklare utredning och behandling.

Behandlingsuppdrag

En behandlingsplacering inleds alltid med en bedömnings- och motivationsplacering på Svea under cirka två-tre månader. Där kartläggs klientens remitterade problematik samt skydd och risker hos ungdomen och ungdomens system (familj). Sveas bemanning är hög: 3,5-5 personal/6 klienter. Alla medarbetare har lång erfarenhet av målgruppen samt utbildning i MI, MSMT, miljöterapi och ESTER.
Ungdomen får förstärkta insatser för att bli drogfri och när drogfrihet har uppnåtts, skola/praktik är påbörjad och hen är delaktig i kontaktsamtalen påbörjas planering för flytt från Svea till Ramnås.

Fokus i förändringsarbetet är de risker och skyddsfaktorer som framkommit under kartläggningsfasen på Svea. Vid överflytten till Ramnås samlas familjesystemet, tillsammans med socialsekreterare och behandlingsansvariga på enheten, för att utforma överordnade och mätbara mål. ESTER-bedömningen kommer att vara vägledande för att åskådliggöra inom vilka förändringsbara faktorer som behandlingsinsatser behöver sättas in. Dessa interventioner kommer sedan att utvärderas löpande under placeringstiden genom ett antal uppföljande ESTER-bedömningar. Ramnås arbetar med ungdomens system genom familjebehandling, där föräldrar och eventuellt syskon eller andra centrala personer i systemet regelbundet träffar familjebehandlare för att samtala kring anknytning och eventuella mönster som vidmakthåller problembeteenden. Familjesamtalen ökar möjligheten för att behandlingsarbetet blir generaliserbart så att familjen kan vidmakthålla och stabilisera förändringsarbetet.
Under behandlingsplaceringen fortsätter ungdomen sin sysselsättning i form av skola eller praktik och en individuell fritidssysselsättning.

Korttidsplacering

Placeringen varar max två veckor med primärt syfte att ge uppdragsgivaren tid för bedömning av vidare insatser. Vårt uppdrag är främst fokuserat på klientens trygghet och omsorg och att möjliggöra för socialtjänstmöten och övrig kommunikation.
Anledning till en korttidsplacering kan även vara att bryta ett negativt mönster alternativt erbjuda skydd, omplacering mellan HVB-hem eller i väntan på en mer långsiktig lösning.

Kontakt

⋅ HVB 14-19 år ⋅ Utredning ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Behandling

Sveagatan 19, 504 39 Borås

Förfrågningar

070-526 42 39 el 070-780 22 31

Svea direkt

033-48 03 30

Ramnås direkt

033-12 79 60

Enhetschef Dimitri Alemos

dimitri.alemos@gryning.se