Strandgårdens boende med stöd i Trollhättan

Vår målgrupp

Strandgårdens boende med stöd tar emot kvinnor som avslutat missbruksbehandling och behöver fortsatt stöd under begränsad tid samt kvinnor som avslutat kontraktsvård/vårdvistelse och behöver fortsatt stöd under en tid.
Vi tar också emot kvinnor eller par (samkönade) i lägenhetsboende, som har litet behov av stödinsatser, till exempel väntan på eget boende i hemkommunen. Våra klienter kan också placeras på boendet eller i våra lägenheter om det finns ett skyddsbehov.
Vi kan på uppdrag av socialtjänsten ta emot kvinnor som ska ha umgänge med barn, och då behöver tillgång till personal.
Vi har 6 platser på vårt boende och 1-2 platser i lägenhetsboende.

Vår inriktning

Vår huvuduppgift är att ge våra klienter stöd i vardagen för att så småningom klara sig på egen hand. Det handlar bland annat om:

  • Stöd i att upprätthålla myndighetskontakter som tex socialtjänst, kriminalvård.
  • Stöd i kontakt med arbete, praktik, skola.
  • Stöd i struktur i vardagen som tex hjälp med planering, matlagning, städ, budget.
  • Stöd i umgänge med barn.
  • Stöd i sjukvårdskontakter.
  • Kontroll av drogfrihet, nykterhet samt medicinering.

Våra metoder

Grunden i vårt arbete är en miljöterapeutisk struktur jämte ett lågaffektivt bemötande.
Vi har MI som förhållningssätt.
Öppenvårdsinsatser: För kvinnor med behandlingsbehov kan detta köpas till separat via Öppenvårdsinsatser (Strandgården el Bergiusgården). Det som erbjuds är HAP. CRA, ÅP, NADA.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av socionomer, beteendevetare och behandlingsassistenter. Vi har vidareutbildningar i miljöterapi, trauma, MI, HAP, CRA och ÅP. Vi har tillgång till psykiatrikonsult och samtliga medarbetare har extern handledning.
Behandlingssekreterare, behandlingsassistent finns på plats alla vardagar, behandlingsassistent lördag och söndag och vi har tillgång till beredskap. Rondering av väktare nattetid.

Kvalitet i GryningKvalitet delaktighet kunskap

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Boende med stöd kvinnor från 21 år ⋅ Beroendevård/missbruk

Arödsvägen 1, 459 30 Ljungskile

Förfrågningar till Strandgårdens stödboende

0522-290 96

Stödboende direkt

073-905 01 40

Enhetschef Ylva Jungebring

070-299 73 05
ylva.jungebring@gryning.se