Strandgården

Vår målgrupp

Strandgården tar emot kvinnor från 21-45 år med alkohol-, läkemedels- och narkotikaberoende, gravida kvinnor med beroendeproblem samt kvinnor i pågående substitutionsbehandling (buprenorfin/metadon). Strandgården tar emot placeringar enligt SoL, LVU och LVM.

Vår inriktning

Strandgården följer direktiven i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Vår verksamhet riktar sig enbart till kvinnor med fokus på beroendet och den totala livssituationen. Vi erbjuder även anhörig- och nätverksarbete. Planerad utslussning är en viktig del av arbetet. Eftervård med återfallsprevention finns som ett erbjudande.

Vårt mål är att på uppdrag från socialtjänst, kriminalvård eller arbetsgivare erbjuda kvinnor med missbruksproblem kunskap och verktyg för att förändra sin livssituation. Målet är även att involvera anhöriga så tidigt som möjligt för att möjliggöra förändring.

Våra metoder

Strandgårdens behandling bygger på CRA (Community Reinforcement Approach) och ÅP (Återfallsprevention). Båda metoderna är evidensbaserade och rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Varje deltagare har två behandlingssekreterare som hon planerar behandlingen tillsammans med. Stor vikt läggs vid planering för utslussning och vad som ska ske efter behandlingen för att upprätthålla drogfrihet. CRA och ÅP löper som en röd tråd både i de individuella samtalen och i gruppsamtalen. Veckan har ett strukturerat schema som varvas med samtal, praktiska uppgifter, friskvård och – för de som vill – AA/NA-möten. Möjlighet till parsamtal, nätverksmöten och familjesamtal finns. Skapande och utåtriktade aktiviteter sker utifrån individuella önskemål och behov. Behandlingstiden är vanligen mellan tre och sex månader.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger eller beteendevetare. Flera har vidareutbildningar inom till exempel CRAFTMI (Motiverande intervju),  familjeterapi, MST, miljöterapi och friskvårdskonsulent.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid samtliga Grynings enheter.

Strandgårdens folder (folder öppnas i nytt fönster)

Kontakt

⋅ HVB ⋅ Kvinnor 21-45 år ⋅ Beroendevård/missbruk ⋅ Behandling

Arödsvägen 1, 459 30 Ljungskile

Förfrågningar

0705-14 55 07
0522-290 96

Enhetschef Ylva Jungebring

ylva.jungebring@gryning.se