Lillgårdens ungdomshem

Vår målgrupp

Lillgårdens ungdomshem tar emot pojkar och flickor 15-20 år vars föräldrar av olika skäl inte förmått tillgodose barnets behov av omsorg, trygghet, känslomässigt stöd och tydliga gränser. Bristerna i anknytningen kan uttrycka sig i skolproblem, bristande tillit och relationsförmåga, självdestruktivitet, ångest, depression, självskadebeteende, självmordstankar och utanförskap. Vi tar även emot ungdomar med ADHD- och/eller Aspergerdiagnos.

Vår inriktning

Vi lägger stor vikt vid att skapa ett bra samarbete med föräldrarna kring ungdomens behov. Lillgårdens styrka är att skapa en trygg hemlik miljö där det viktiga mötet mellan ungdom och behandlare skapas.

Vi strävar efter att ungdomen ska hitta bättre sätt att hantera sina känslor, sina relationer och sitt identitetssökande. Målet är också att ungdomen ska kunna flytta hem och att föräldrarna ska kunna stötta sitt barns utveckling mot vuxenlivet. Ibland är dock föräldrarnas oförmåga så stor att ett hemflytt inte är möjlig. Ungdomen behöver då hjälp att acceptera sina föräldrars verklighet och en utslussning till ett eget boende med stöd blir ett bättre alternativ. Det kan Lillgårdens ungdomshem erbjuda i egen regi eller via Resursteamet Göteborg. Lillgården hjälper ungdomarna att hitta lämplig sysselsättning i form av skola eller praktik.

Våra metoder

Vi integrerar miljöterapi med ett psykodynamiskt synsätt, systemiska och kognitiva metoder. Vi erbjuder våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna. Vid en anknytningstörning är relationen mellan ungdom och behandlare ett avgörande verktyg för en bestående förändring i ungdomens upplevelse av sig själv och i relationen till andra. Traumatiska upplevelser under uppväxten kan göra deras inre liv kaotiskt och skrämmande och ungdomen behöver då bli lugnad, accepterad och förstådd.
Jag-stärkande samtal med bearbetande inslag ingår därför i vår behandling. I familjearbetet lägger vi stor vikt vid att kunna skapa ett gott samarbete kring ungdomens behov. Vi stöttar föräldrarna i att utveckla och upprätthålla sin föräldraroll genom konkret vägledning och samtal. Kognitiva metoder används för att hjälpa ungdomen att bryta negativa mönster, öka förmågan att hantera stressituationer och konflikter, kunna uttrycka sina behov och känslor samt avgränsa sig. Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på Lillgården.
Vi gör ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unga personen och nätverket.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade beteendevetare såsom socionomer, socialpedagog och familjeterapeut. Flera av oss har genomgått steg 1 och steg 2 i familjeterapiutbildning, FFT (Funktionell familjeterapi), MI (Motiverande intervju), förhållningssätt vid trauma samt utbildning i miljöterapi. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 15-20 år ⋅ Lägenhetsboende 15-20 år ⋅ Behandling

Lilla Danska vägen 11, 412 74 Göteborg

Förfrågningar

031-773 08 29

Enhetschef Ylva Jungebring

ylva.jungebring@gryning.se