Liden

Målgrupp

Liden tar emot pojkar och flickor 11-16 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med social problematik. De tillhör den vanliga grundskolan. Grunden för placering är att problematiken hos ungdomen är kopplad till funktionsnedsättningen. Ungdomarna omfattas av LSS personkrets 1. Liden erbjuder bostad med särskild service (enligt 9 § p. 8 LSS). Placering kan även ske enligt SoL eller LVU.
Liden tar inte emot ungdomar med kriminalitet eller missbruk.

Inriktning

På uppdrag av hemkommunen stöttar och hjälper vi ungdomarna till ett självständigt liv.
Ungdomarna på Liden ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kunna ta mer ansvar för sina handlingar och visa mer respekt gentemot andra och sig själva. Ungdomarna ska utifrån sin funktionsnedsättning på bästa möjliga sätt kunna fungera i samhället samt ha en fungerande kontakt med sitt nätverk. Vårt mål är att ungdomarna ska få en positiv och fungerande skolgång.

Metoder

Liden arbetar med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social interaktion. Tillsammans med ungdomen, vårdnadshavare och berörda handläggare görs en individuell utvecklings- och genomförandeplan som sedan ligger till grund för insatsen på Liden. Genom de individuella planerna arbetar vi med att ge ungdomarna strategier som är användbara i framtiden och skapar trygghet och motivation. Allt arbete sker i nära samarbete med familj, skola och socialtjänst.

Kompetens

Medarbetargruppen har lång erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med social problematik. De flesta av våra medarbetare har högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller pedagogik och flera har även någon form av vidareutbildning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Liden har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och IVO genomför regelbundet tillsyn av verksamheten.

Kontakt

⋅ Boende neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ⋅ LSS

Stenelidsvägen 55, 541 65 Skövde

Förfrågningar

0500-78 11 08

Enhetschef Ann-Cathrin Åsberg

ann-cathrin.asberg@gryning.se