Lärjeholm utrednings- och behandlingshem

Vår målgrupp

Lärjeholms behandlingshem tar emot män mellan 18-35 år med narkotikamissbruk, som vill komma bort från sitt missbruk/beroende. Vi tar även emot klienter med blandmissbruk och samsjuklighet. Våra uppdragsgivare är socialtjänsten och Kriminalvården.

Vår inriktning

Lärjeholm följer direktiven i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Vi har två inriktningar: psykosocial utredning och behandling. Lärjeholm erbjuder klienten fysisk, psykisk och social rehabilitering. Vi uppfyller så långt det är möjligt uppdragsgivarens önskemål när det gäller placeringens tid och innehåll. Lärjeholm lägger vikt vid en bra utslussning. I samråd med uppdragsgivaren och klienten framarbetas en individuell planering för utsluss. Vid samsjuklighet arbetar vi parallellt med beroendeproblematiken och med den psykiska hälsan. Vi erbjuder stödjande och terapeutiska samtal och har ett tätt samarbete med sjukvården.

Utredningsuppdrag

Motivations- och utredningstiden är i regel tre månader. Under denna tid utreds och motiveras klienten till fortsatt behandling inom öppenvård, familjevård och på behandlingshem. En fullständig psykosocial utredning skrivs samtidigt som klienten deltar i återfallsprevention i grupp och motiveras till fortsatt drogfrihet. Som arbetsmetoder används dubbelt kontaktmannaskap, miljöterapi, MI, återfallsprevention och andra KBT-instrument. Utredningsarbetet följer en psykodynamisk utredningsmall. Vid behov använder vi ASI som är en bedömningsmetod vid utredning. Motivationsarbetet, som pågår parallellt med utredningsarbetet, ska ge klienten en tro på sin egen förmåga och på att förändring är möjlig. Mot slutet av utredningstiden erbjuder vi klienten möjlighet att göra studiebesök hos relevanta vårdgivare och andra aktörer i samhället.

Behandlingsuppdrag

Behandling sker enligt CRA, en metod som vilar på KBT-grund och som används vid beroendetillstånd kopplat till alkohol och narkotika. Behandlingstiden sträcker sig från tre till sex månader. Behandlingen har ett pedagogiskt synsätt där klienten är en aktiv deltagare. Tyngdpunkten ligger på social färdighetsträning och återfallsprevention men innefattar även utforskande av missbrukets funktion och motivationsgrad. Precis som vid utredningsuppdragen arbetar vi fortlöpande med att stärka klientens motivation. Klienten får arbeta med manualbaserade övningar, social träning och hemuppgifter. Vid psykisk ohälsa erbjuds även stödjande och terapeutiska samtal.

Vår kompetens

Våra behandlare är högskoleutbildade socionomer och beteendevetare som har vidareutbildning i miljöterapi, MI, CRA, ASI, återfallsprevention och samtalsmetodik. Flera medarbetare har även steg1-utbildning med psykodynamisk inriktning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 18-35 år ⋅ Beroendevård/missbruk ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Lärjeholmsvägen 12, 415 25 Göteborg

Förfrågningar

031-48 04 60

Enhetschef Ylva Jungebring

ylva.jungebring@gryning.se