Lärjeholm utrednings- och behandlingshem

Vår målgrupp

Lärjeholms behandlingshem tar emot män mellan 18 och 35 år med narkotikamissbruk som vill komma bort från sitt missbruk/beroende. Vi tar även emot klienter med blandmissbruk och samsjuklighet.

Vår inriktning

Lärjeholm följer direktiven i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Behandling, psykosocial utredning, drogkunskap och miljöterapi är Lärjeholms specialområden. Vi erbjuder klienten fysisk, psykisk och social rehabilitering. Vi är flexibla och uppfyller så långt det är möjligt andra önskemål när det gäller placeringens tid eller innehåll. Vi lägger även vikt vid en bra utslussning från Lärjeholm vilken sker utifrån en individuell planering i samråd med uppdragsgivaren, klienten och Lärjeholm. Vi arbetar för att det skall finnas en uppbyggd kontakt med lokala aktörer i form av exempelvis arbetsförmedling, sjukvård, beroendemottagning, familjenätverk, stödboenden, föreningar med mera. Vid samsjuklighet arbetar vi parallellt med beroendeproblematiken och den psykiska hälsan. Vi erbjuder då stödjande och terapeutiska samtal samt ett tätt samarbete med sjukvården.

Våra metoder

Lärjeholm följer direktiven i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Behandling, psykosocial utredning, drogkunskap och miljöterapi är Lärjeholms specialområden. Vi erbjuder klienten fysisk, psykisk och social rehabilitering. Vi är flexibla och uppfyller så långt det är möjligt andra önskemål när det gäller placeringens tid eller innehåll. Vi lägger även vikt vid en bra utslussning från Lärjeholm vilken sker utifrån en individuell planering i samråd med uppdragsgivaren, klienten och Lärjeholm. Vi arbetar för att det skall finnas en uppbyggd kontakt med lokala aktörer i form av exempelvis arbetsförmedling, sjukvård, beroendemottagning, familjenätverk, stödboenden, föreningar med mera. Vid samsjuklighet arbetar vi parallellt med beroendeproblematiken och den psykiska hälsan. Vi erbjuder då stödjande och terapeutiska samtal samt ett tätt samarbete med sjukvården.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 18-35 år ⋅ Beroendevård/missbruk ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Lärjeholmsvägen 12, 415 25 Göteborg

Förfrågningar

031-48 04 60

Enhetschef Ylva Jungebring

ylva.jungebring@gryning.se