Grynings Familjecentrum Göteborg

Vår målgrupp

Familjecentrum Göteborg erbjuder kvalificerade utrednings- och behandlingsinsatser i öppenvård för barn upp till 18 år och deras familjer. Vi arbetar i första hand på uppdrag av kommunerna i Västra Götaland.

Familjecentrum kan erbjuda lägenhetsboende när familjer behöver en mer intensiv öppenvårdsbehandling eller en mer omfattande utredning i öppenvård. Lägenhetsboende kan också erbjudas då en familj av något skäl inte kan bo kvar i sitt eget hem och är i behov av stöd med att bygga upp eller göra förändringar i sin tillvaro. Familjerna har tillgång till stöd och behandling av familjebehandlare dygnet runt.

Vi samarbetar med aktörer både inom och utom Gryning och strävar efter att bygga vårdflätor där kontinuitet och stabilitet står i fokus för barn och familj.

Vår inriktning

Familjecentrum kan erbjuda en rad olika insatser, såsom:

 • familjebehandling i familjers vardag
 • förstärkt umgängesstöd
 • stöd till biologiska föräldrar till placerade barn
 • strukturerade barnsamtal
 • föräldra-/familjesamtal
 • samspelsbehandling
 • fördjupad del till socialtjänstens utredningar
 • stöd och vägledning till familjehem

Utifrån en inledande kartläggning skapar vi tillsammans med uppdragsgivare, barn och familjer varje enskild insats. Vi erbjuder också vägledning, konsultationer och föreläsningar till skola, familjehem och socialtjänst samt utbildning i Tejping.

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga och delaktiga i mötet med oss och att alla insatser sker med tydlighet och förutsägbarhet för barn, familjer och uppdragsgivare. All vår verksamhet ska utgå från barn och familjers behov av säkerhet och skydd. Klienter och kund ska mötas av familjebehandlare med hög kompetens och erbjudas interventioner av hög kvalitet samt insatser som leder till en hållbar förändring.

Våra metoder

I behandlings- och utredningsarbetet använder vi oss av flera olika verktyg och metoder, exempelvis BoF (Barnorienterad familjeterapi), Tejping, Marte Meo, Circle of Security, ASQ, ASQ:SE (Ages and Stages Questionnaires).

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer med mångårig erfarenhet och vidareutbildning inom flera olika behandlingsmetoder och utredningsarbete. Familjebehandlarna har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med trauma med våldsutsatta familjer. Vi får kontinuerlig, extern handledning och konsultation och vi har ett aktivt fokus på utvecklingsfrågor.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

 • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
 • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
 • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
 • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Öppenvård ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Utredningar ⋅ Behandling

Svangatan 4 b, 416 68 Göteborg

Förfrågningar

031-26 10 36

Teamledare Helena Brandberg

031-83 17 26
helena.brandberg@gryning.se