Delsjötorps behandlingshem

Vår målgrupp

Delsjötorp tar emot flickor och pojkar, 16-20 år med psykosocial problematik och/eller allvarliga riskfaktorer, till exempel ångestrelaterade och depressiva symtom, som är i behov av placering utanför hemmet. Delsjötorp har erfarenhet gällande olika psykiatriska diagnoser, trauman, anknytningsproblematik, svårigheter med känsloreglering, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer, ätstörningar och självskadebeteende. Flickor och pojkar bor i olika hus och det bor endast fyra ungdomar i respektive hus. Det innebär en trygg boendemiljö med närhet till personal

Vår inriktning

Via uppdrag från socialtjänsten och med ungdomens delaktighet bedrivs ett individanpassat behandlingsarbete med fokus på motivation, integration och självständighetsträning. I en strukturerad och förutsägbar miljö erbjuds ungdomen stöd och omsorg för att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Vi tror att nyfikenhet i mötet med klienten och trovärdiga relationer skapar möjligheter till förändring och utveckling.

Våra metoder

Behandlingen vilar på en miljöterapeutisk organisation där varje ungdom bemöts utifrån sina personliga behov och förutsättningar. Vi har vår teoretiska grund i utvecklingspsykologi, anknytningsteori och ett systemiskt tänkande. Förhållningssättet genomsyras av mentalisering och MI. Vi kartlägger skydds- och riskfaktorer och genomför ESTER-bedömningar.
Personalgruppen har ett lågaffektivt och traumamedvetet bemötande med fokus på relationsskapande och trygghet. Det lågaffektiva bemötandet innebär även att vi som personal är ansvariga för bemötande och tillrättaläggande av miljön för varje enskild ungdom. Tid och tålamod är nyckelord i de olika behandlingsfaserna. Vi stöttar varje ungdom utifrån sina egna resurser och autonomi för att hitta motivation till förändring. Varje ungdom har ett ansvarigt team runt sig bestående av en handläggare och två behandlingssekreterare. Vi önskar ett nära samarbete med socialtjänst, familj eller andra viktiga personer kring den unga. Vi lämnar varje månad en sammanfattning till socialtjänsten över vårdens genomförande. Den skrivs av behandlingsteamet och den unga tar del av och lämnar synpunkter på sammanfattningen, allt för att öka den ungas deltagande och delaktighet i vården.
Behandlingsplaneringen har ofta fokus på sysselsättning och integrering i samhället, till exempel används materialet Hitta rätt och andra självständighetsmaterial. Samverkan med sjukvård, ungdomsmottagning, psykiatri, skola, arbetsförmedling och beroendevård är av stor vikt då vår målsättning är att den unga ska få en fungerande vardag som ska vara bestående efter utflytt från Delsjötorp.
Vårdkedja inom enheten ger möjlighet till ökad självständighetsgrad. Från boende med mycket personalstöd till utslussning i träningslägenhet. Enheten erbjuder kvalificerat stödboende i egen lägenhet, med daglig kontakt och möjlig tillgång till personal dygnet runt. Stödet består i att behandlingspersonal tillsammans med den unga och uppdragsgivaren, utifrån genomförandeplan, utvecklar och tränar färdigheter i att sköta en egen bostad, ekonomi och daglig sysselsättning.
Enheten har omsorg dygnet runt med vaken nattassistent.

Vår kompetens

Det finns en bred kompetens i personalgruppen som består av socionomer, beteendevetare och socialpedagoger. Utöver det är flera vidareutbildade inom systemisk familjeterapi, MI, trauma, miljöterapi och samtalsmetodik, tejpning och sexuell hälsa

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 16-20 år ⋅ Lägenhetsboende 16-20 år ⋅ Behandling

Töpelsgatan 12-14, 416 55 Göteborg

Förfrågningar

072-589 42 00

Enhetschef Sofia Bergström

sofia.bergstrom@gryning.se