Delsjötorps behandlingshem

Vår målgrupp

Delsjötorp tar emot ungdomar 16-20 år som är i behov av placering utanför hemmet. De kan ha psykosocial problematik och/eller andra allvarliga riskfaktorer, till exempel ångestrelaterade och depressiva symtom. Vi kan inte ta emot ungdomar i pågående missbruk. Vi tar i nuläget endast emot flickor på våra tio platser fördelade i tre hus. Vi har vaken nattpersonal.

Vår inriktning

Via uppdrag från socialtjänsten och med ungdomens delaktighet bedriver vi ett individanpassat behandlingsarbete med fokus på motivation och självständighetsträning. I en strukturerad och förutsägbar miljö erbjuds ungdomen stöd och omsorg för att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Vi tror att nyfikenhet i mötet med klienten skapar möjligheter till förändring och utveckling.

Våra metoder

Behandlingen vilar på en miljöterapeutisk– och systemteoretisk grund med inslag av MI (Motiverade intervju) och KBT. Vi har ett salutogent (hälsoorienterat) förhållningssätt och kartlägger skydds- och riskfaktorer. En ESTER-bedömning genomförs där vi kartlägger ungdomen och nätverket. Behandlingsplaneringen har fokus på sysselsättning och integrering i samhället. Vid behov sker samverkan med sjukvård, ungdomsmottagning, psykiatri, skola och arbetsförmedling. En vårdkedja inom enheten ger möjlighet till ökad självständighetsgrad i tre steg. Från boende med mycket stöd till utslussning i träningslägenhet. Vår enhet har hög medarbetartäthet med vaken nattassistent.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och lärare, vilket ger en bred kompetens. Flera av oss är även vidareutbildade i miljöterapi, systemisk familjeterapi, MI, trauma och samtalsmetodik. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 16-20 år (flickor) ⋅ Lägenhetsboende 16-20 år ⋅ Behandling

Töpelsgatan 12-14, 416 55 Göteborg

Förfrågningar

072-589 42 00

Enhetschef Sofia Bergström

sofia.bergstrom@gryning.se