Bryggans akuthem

Vår målgrupp

Bryggan är ett akut- och jourhem med heldygnsvård. Vi tar emot barn i åldern 1-12 år samt familjer med barn där ett av barnen ska vara 1-12 år. Vi genomför uppdrag från stadsdelar och sociala jouren i Göteborg. I mån av plats tar vi också emot barn och familjer från andra kommuner än Göteborg.

Vår inriktning

Vi arbetar med krisbearbetning och kan erbjuda ett skyddat boende men vi genomför inte utredning/behandling. Bryggan tar emot förfrågningar och placeringar dygnet runt och vi erbjuder kvalificerad omvårdnad och hög kompetens inom krishantering.

Den korta placeringstiden kräver tät kontakt med ansvarig handläggare. Skriftliga beskrivningar av vistelsen ges alltid om det ingår i uppdraget.

Våra metoder

Vår verksamhet grundar sig på ett systemiskt förhållningssätt. Vi använder bland annat utvecklingspsykologiska kunskaper och inslag av miljöterapeutiskt arbete. Vi strävar efter att ha ett så nära samarbete som möjligt med barnens föräldrar och skapa delaktighet.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade och har vidareutbildning i bland annat systemisk teori och miljöterapi. Vi har specialkompetens inom ett flertal områden såsom samtal med barn, Trappan-modellen och familjeterapi.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt
⋅ HVB 1-12 år, ensamplacerade eller med familj

Tuppfjätsgatan 18, 421 74 Västra Frölunda

Förfrågningar

031-47 21 02

Enhetschef Birgitta Bäck

birgitta.back@gryning.se