Så löser Gryning komplexa uppdrag

Komplexiteten i placeringar blir allt mer omfattande

Gryning får allt fler placeringsförfrågningar som gäller unga personer med en komplex problematik, inte sällan med missbruk inblandat. Flera av våra enheter i Västra Götaland arbetar med dessa ungdomar, som kommer från hela Sverige.

Ett exempel är Bergiusgården i det vackra Ljungskile på Västkusten, cirka sex mil norr om Göteborg. Vi ställde några frågor till biträdande enhetschef Annika Knutsson.

Vilka ungdomar är det som placeras hos er?

De som placeras hos oss är tjejer och killar i de sena tonåren (16-20), de flesta med en komplex problematik, säger Annika. Det kan handla om obearbetade trauman och svårigheter som lett till att ungdomen börjat använda droger för att självmedicinera.

Ofta finns ett självskadebeteende som tar sig olika uttryck. Ungdomarna som placeras hos oss kan ha kommit efter i sin skolgång, hamnat i kriminalitet, dragit på sig skulder och har kanske inte ett fungerande och stöttande nätverk runt sig. Det är därför viktigt att vi, även om vi har fokus på missbruket, sätter in insatser på flera olika plan.

Geografiskt hade vi tidigare nästan uteslutande ungdomarna från Göteborg men nu kommer även förfrågningar från kommunerna som ingår i SKL-avtalet samt Skåne.

Hur resonerar socialtjänsten inför en placering på Bergiusgården?

Innan en placering går vi alltid igenom de frågor som är viktigt för varje placerande socialtjänst såsom vårdens innehåll, hur mycket tid varje ungdom får med sin behandlare, vilka metoder vi använder, hur skola och praktik fungerar, hur vår bemanning ser ut samt hur vi jobbar med matchning i ungdomsgruppen. En viktig fråga är också hur vi jobbar med återfall och återfallsprevention.

När socialtjänsten sedan väljer att placera på Bergiusgården beror det på flera saker, förutom ovanstående så har man kanske haft tidigare gynnsamma placeringar hos oss eller fått oss rekommenderade. Många tilltalas också av att vi jobbar individuellt och möter ungdomen efter just deras unika behov och förutsättningar, och sätter in insatserna därefter. Vi har en bredd i behandlingsarbetet.

Att vi inte ligger i Göteborg men ändå nära kan vara en fördel. Det kan finnas behov av att komma en bit ifrån storstaden, som ju är ett riskområde för många, men samtidigt kunna hålla kontakten med anhöriga och vänner.

Hur bedömer ni resultatet efter varje avslutad placering?

Efter avslutad placering görs en utvärdering där ungdom, socialtjänst och vårdnadshavare får svara på frågor om hur de ser på insatsen.

Vi är glada över våra fina omdömen samtidigt som vi alltid är självkritiska och reflekterande kring om vi kunde gjort något annorlunda. Vi vill gärna skicka med ungdomarna så mycket ”verktyg” som vi kan så de får större möjlighet att tackla de svårigheter de ställs inför i framtiden.

Nedanstående enheter tar också emot klienter med särskilt stora behov.

Svea-Ramnås, Borås
Ungdomar 14-19 år med normbrytande beteenden som missbruk, kriminalitet och utagerande. Psykosociala och neuropsykiatriska utredningar.

Hagen nederhuset, Kullavik
Barn 9-14 år med omfattande relationsproblematik, allvarliga beteendestörningar och svårigheter att fungera i grupp. Många har neuropsykiatriska diagnoser. Integrerad skola finns i verksamheten.