Gryning säkerställer förutsättningar för skolgång

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Gryning har under 2018 fokuserat på skolan och dess plats i behandlingsarbetet. Forskningen är entydig i att skolan är en framgångsfaktor och avgörande för hur en individ klarar sig senare i livet. Gryning har under 2018 byggt upp ett skolnätverk samt initierat rollen som skolkonsult för att på ett kvalificerat sätt säkerställa barnens och ungdomarnas skolgång.

Grynings skolmål

Fungerande skolgång för barn och ungdomar som är placerade inom Grynings verksamheter är en prioriterad fråga när barn och unga placeras hos Gryning.

 • Grynings mål är att alla barn och unga som får insatser inom Gryning ska ha en fungerande och långsiktig kontinuitet i skolgången
 • Gryning har rutiner på alla enheter för hur arbetet med skolfrågorna ska arbetas med såväl generellt som individuellt i varje enskilt ärende
 • Gryning eftersträvar ett brett samarbete med skolfunktioner i regionen

Gryning satsar på skolan

Grynings enheter har:

 • specialistkunskap i skolfrågor
 • skolansvariga på enheterna
 • samarbete med närbelägna skolor
 • rutiner för arbete med placerade barn och ungdomar som inte fått en fungerande skolgång

Ansvaret för placerade barns skolgång är delat

SAMS-modellen – samverkan socialtjänst skola är det regelverk som beskriver hur en obruten skolgång för placerade barn och ungdomar ska säkras. Modellen är framtagen i samverkan mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Modellen innehåller fyra faser; inför placering, under placering, inför avslut och uppföljning. För varje fas finns beskrivet:

 • vad som ska göras
 • syfte
 • vem som har ansvar för genomförandet

Ansvaret är fördelat mellan socialtjänsten, rektor på avlämnande skola/ansvarig på utbildningsförvaltningen och rektor på mottagande skola/utbildningsförvaltningen.

Viljeförklaring

Grynings enheter tar ansvar för att bistå våra  uppdragsgivare och skolan med förmedling av kunskap, råd och stöd samt ibland praktisk hjälp.
Detta innebär i förlängningen att Gryning prioriterar att de barn och unga som placeras inom Gryning ska få en fungerande och obruten skolgång.

Inför placering – tänk på att

Inför en placering kan omhändertagandet av detaljerna kring skolgången underlätta i långa loppet. Tänk på att:

 • ett barn/ungdom som placeras i annan kommun än hemkommunen har rätt till en skolplacering i placeringskommunen
 • säkerställa ett samtycke från vårdnadshavare och/eller barnet/den unge avseende sekretessen rörande samverkan med skolan och alla inblandade parter
 • skapa tydlighet kring eventuella beslut om att avvakta skolgång. Om barnet/ungdomen inte ska gå i skolan pga. psykisk ohälsa eller annan sjukdom ska beslutet föregås av en hälsoundersökning och sjukskrivning
 • ha skolgång som ett mål i genomförandeplanen och tydliggör de olika ansvarsdelarna av skoluppdraget
 • säkerställ att elevens hemskola är informerad om att barnet är placerat inom Gryning, oavsett om eleven går kvar i hemskolan eller har bytt skola
 • säkerställ att en informationsöverlämning mellan elevens hemskola och den nya skolan skett
 • prioritera skolkontakter och se till att barns skolprestationer och kunskapsutveckling alltid följs upp under en placering.
 • sträva efter att samverka med vårdnadshavare kring barn och ungas skolgång