Gryning samverkar med skolan

Skolan är viktig!

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Barn och ungas rättighet att gå i skolan är grundläggande. Forskningen är entydig i att skolan är en framgångsfaktor för en individs framtidsutsikter, vilket betyder att de barn som klarar skolan också klarar sig senare i livet och tvärtom. Dåliga resultat i skolan påverkar både hälsan och den unges livssituation långt fram i livet.

Grynings skolmål

Frågan om fungerande skolgång för de som är placerade inom Grynings verksamheter ska ha stort fokus vid planering och genomförande av insatser.

 • Grynings mål är att alla barn och unga som får insatser inom Gryning ska ha en fungerande skolgång som möjliggör långsiktig kontinuitet i skolgången
 • Gryning ska ha välfungerande och väl förankrade rutiner på alla enheter för hur man ska arbeta med frågorna om skola, så väl generellt som individuellt i varje enskilt ärende
 • Gryning ska ha ett bolagsövergripande samarbete med skolfunktioner i regionen

Gryning satsar på skolan

Grynings enheter har:

 • specialistkunskap i skolfrågor
 • skolansvariga på enheterna
 • samarbete med närbelägna skolor
 • rutiner för arbete med placerade barn och ungdomar som inte fått en fungerande skolgång

Ansvaret för placerade barns skolgång är delat

SAMS-modellen – samverkan socialtjänst skola är det regelverk som beskriver hur en obruten skolgång för placerade barn och ungdomar ska säkras. Modellen är framtagen i samverkan mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Modellen innehåller fyra faser; inför placering, under placering, inför avslut och uppföljning. För varje fas finns beskrivet:

 • vad som ska göras
 • syfte
 • vem som har ansvar för genomförandet

Ansvaret är fördelat mellan socialtjänsten, rektor på avlämnande skola/ansvarig på utbildningsförvaltningen och rektor på mottagande skola/utbildningsförvaltningen.

Vi tar ansvar!

Grynings enheter har inget direkt ansvar enligt regelverket, men delar av det som är socialtjänstens ansvar är ofta en del av vårt uppdrag. Gryning prioriterar att de barn och unga som placeras ska få en fungerande och obruten skolgång.

Grynings enheter tar ansvar för att bistå våra uppdragsgivare och skolan med förmedling av kunskap, råd och stöd samt ibland praktisk hjälp.

Inför placering – tänk på att

Inför en placering kan omhändertagandet av detaljerna kring skolgången underlätta i långa loppet. Tänk på att:

 • ett barn/ungdom som placeras i annan kommun än hemkommunen har rätt till en skolplacering i placeringskommunen
 • säkerställa ett samtycke från vårdnadshavare och/eller barnet/den unge avseende sekretessen rörande samverkan med skolan och alla inblandade parter
 • skapa tydlighet kring eventuella beslut om att avvakta skolgång. Om barnet/ungdomen inte ska gå i skolan pga. psykisk ohälsa eller annan sjukdom ska beslutet föregås av en hälsoundersökning och sjukskrivning
 • ha skolgång som ett mål i genomförandeplanen och tydliggör de olika ansvarsdelarna av skoluppdraget
 • säkerställ att elevens hemskola är informerad om att barnet är placerat inom Gryning, oavsett om eleven går kvar i hemskolan eller har bytt skola
 • säkerställ att en informationsöverlämning mellan elevens hemskola och den nya skolan skett
 • prioritera skolkontakter och se till att barns skolprestationer och kunskapsutveckling alltid följs upp under en placering.
 • sträva efter att samverka med vårdnadshavare kring barn och ungas skolgång