Vision och verksamhetsidé

Gryning är ett offentligt ägt bolag som vilar på samhällsnyttig grund. Gryning gör ägarnytta genom att tillhandahålla ett brett och specialiserat vård-, omsorgs- och behandlingsutbud som tillgodoser kommunernas behov. Verksamheten utvecklas i nära samverkan med ägare och kunder.

Läs mer

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. I Grynings verksamhetsidé beskrivs vikten av att våra verksamheter och insatser står på en grund av kunskap och beprövad erfarenhet förenat med delaktighet och engagerat medarbetarskap.

Läs mer

Metoder

Metoder och program är en viktig del av det sociala arbetets evidensbaserade praktik. Inom Gryning följer vi aktivt utvecklingen och vår strävan är att ha kompetent och välutbildad personal som ska arbeta utifrån metoder med brett stöd i forskning och praktik.

Läs mer

Skolan

Gryning prioriterar att barn och unga som placeras ska få en fungerande och obruten skolgång. Grynings enheter tar ansvar för att bistå våra uppdragsgivare och skolan med förmedling av kunskap, råd och stöd samt ibland praktisk hjälp.

Läs mer