Ökad trygghet för familjehemsplacerade barn genom förbättrade villkor för familjehem

Gryning kommenterar i ett pressmeddelande att Lena Hallengrens uttalanden med anledning av lex Lilla hjärtat, där hon slår fast att barn som är placerade i familjehem har rätt till trygghet, stabilitet och goda uppväxtvillkor, är glädjande. Vi vill också uppmärksamma vikten av att fokusera på villkoren för de jour- och familjehem som redan idag tar emot barn i sina hem och erbjuder dem att bli en del av deras familj. Om barnen ska få en ökad trygghet och stabilitet måste vi erbjuda familjehemmen goda möjligheter att ge barnen just det.

Vi vill vi erbjuda familjehemsföräldrarna stöd, erkännande och goda villkor för att öka förutsättningarna att finnas till för de barn och ungdomar som placeras, oavsett placeringens längd.
– En viktig aspekt är utbildning och i Gryning använder vi bland annat Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem ”Ett hem att växa i”, säger Stefan Larsson, biträdande enhetschef på Grynings Familjehemsenhet.

– Där ligger fokus på vikten av det tredelade föräldraskapet; de biologiska föräldrarna, socialtjänsten och familjehemmet. Alla tre behöver vara engagerade, barnfokuserade och delaktiga i arbetet för att barnet ska växa upp under så goda förutsättningar som möjligt, menar Stefan.

Föräldraperspektivet är idag starkt och det riskerar att gå ut över barnets mående och trygghet.

– Alla placerade barn har rätt till att ha en god kontakt och en livslång relation med sina biologiska föräldrar och det kan se olika ut för varje enskilt barn. Umgänge kan utformas på många olika sätt och med hjälp av familjehemsföräldrarnas kunskap om barnet så ökar förutsättningarna att forma ett umgänge som blir så befrämjande för barnet som det är möjligt, säger Stefan Larsson.

–  Inom Gryning tycker vi att det är av största vikt att bjuda in familjehemsföräldrarna till dialog i arbetet med de placerade barnen och de ska erbjudas goda villkor för att fortsatt kunna klara sina uppdrag.

Vi som arbetar med familjehemsvård har så många fina exempel på barn som fått en ny familj att växa in i och samtidigt ha kvar sina föräldrar som har bidragit med det som de är bra på samt en engagerad socialtjänst som ansvarar för placeringen. En lyckad familjehemsplacering är en livsförändrande insats. Våga satsa på familjehemsvården och de familjer som ställer upp för samhället, som ställer upp för föräldrarna som inte riktigt orkar eller räcker till och, framför allt, som ställer upp för barnen.
.
För mer information kontakta Stefan Larsson, biträdande enhetschef Gryning Familjehemsenhet.
Telefon 031-40 54 30 eller e-post stefan.larsson@gryning.se