Grynings enhet Familjecentrum Göteborg höll föredrag vid BoF-konferens i Norge

Vid en konferens i Lier berättade Anna Merje Larsson och Petra Sennelöv, familjebehandlare vid Grynings Familjecentrum Göteborg, om hur de arbetar med Barnorienterad familjeterapi och Tejping samt hur de inom enheten utvecklat en modell där Tejping används vid förstärkt umgängesstöd.

20160919_141312_webbDen 19 september träffades cirka sextio norska och svenska BOF- och Tejpingterapeuter i Lier för en konferens till Martin Soltvedts minne, den norske psykologen och barnpsykoterapeuten som utvecklade Barnorienterad familjeterapi, BoF. Under dagen hölls flera olika föredrag som visade på de breda tillämpningsmöjligheterna av arbetssätten. Anna Merje Larsson och Petra Sennelöv, familjebehandlare vid Grynings Familjecentrum Göteborg, berättade om hur de inom enheten utvecklat en modell där Tejping används vid förstärkt umgängesstöd.

Vad är Barnorienterad familjeterapi och Tejping?

Barnorienterad familjeterapi, BoF, är en psykoterapeutisk metod för barn och deras familjer. I metoden ingår kommunikationsformen Tejping. Målgruppen för BoF är barn upp till cirka tio år med psykisk ohälsa och deras familjer. Syftet med BoF är att utveckla familjens samspel och hitta nya sätt för föräldrarna att bemöta barnet för att främja barnets utveckling.

Arbetssättet innebär att föräldrar och behandlare tillsammans med barnet leker med utvalda figurer i en sandlåda, som står på ett bord. Leken används som en modellsituation där familjemönster blir tydliga och kan förändras på symbolplanet. Leken spelas in på video och visas för föräldrarna vid ett uppföljande samtal för att göra kopplingar mellan det som sker i leken och i verkligheten.

Tejping är en arbetsmetod som under de senaste åren spritts inom socialt och psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete och som även kan användas i metodhandledning. Tejping innebär att man låter klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord. Via ett mer lekfullt arbetssätt kan svåra teman närmas och lösningar hittas både konkret och symboliskt.

bild2_webbAtt skapa förutsägbarhet och trygghet

Familjecentrum Göteborg är en öppenvårdsenhet inom Gryning som erbjuder utrednings- och behandlingsinsatser för barn upp till 18 år och deras familjer. Enheten arbetar i första hand på uppdrag av kommunerna i Västra Götaland. Familjecentrum Göteborg och flera andra barn- och familjeenheter inom Gryning använder BoF och Tejping vid utredning, kartläggning, behandling och vid umgängesstöd.

Anna och Petra berättar att de använder BoF och Tejping för att beskriva samhandling och samspelsmönster i familjer. Varje ärende och uppdrag är unikt. – Vid behandling och kartläggningsuppdrag kan vi använda tejping tillsammans med barnet och föräldern var och en för sig men också tillsammans. Vad vi ser och utforskar genom tejping och en BoF-kartläggning kan vi sedan jämföra med det dagliga mötet med familjerna, säger Anna. Vi gör parallellt med detta arbete deltagande observationer i hemmiljön under olika vardagliga situationer morgon, måltider, eftermiddagar och ibland kvällar, berättar Petra.

Familjecentrum Göteborg använder Tejpingsamtal för att förbereda inför ett förstärkt umgänge och för att skapa förutsägbarhet och trygghet för alla involverade. Samtalsformen används också efteråt för att utforska och bearbeta hur mötet blev. Senare kan BoF bli aktuellt som ett led för att stärka relation mellan barn, familjehemsförälder eller biologisk förälder inför hemflytt.

image1_1_webbParallellt med familjearbetet utbildar Anna Merje Larsson även grupper i Tejping, dels internt och dels genom återkommande utbildningsuppdrag för GR.

Nästa BoF-konferens planeras äga rum i Göteborg i oktober 2017.

Vill du veta mer om Grynings barn- och familjeenheter, klicka här för att läsa mer.