Gryning avvecklar två enheter för ensamkommande barn och unga

Gryning kommer att avveckla två HVB-enheter för ensamkommande barn och unga. Skälet är att entreprenadavtalen för båda enheterna har sagts upp, då kommunen till följd av den minskade inströmningen av ensamkommande barn och unga inte längre har behov av platserna.

Gryning har under hösten arbetat intensivt med omdaning och omställning inom verksamhetsområde EKB (ensamkommande barn och unga) utifrån de förändrade förutsättningarna i omvärlden med minskad efterfrågan från kommunerna på boende för ensamkommande. Under 2015 etablerade Gryning på kort tid flera nya enheter utifrån kommunernas behov. Nu är det på motsvarande sätt viktigt att vara följsamma gentemot kommunerna när deras efterfrågan minskar och förändras. Ett omfattande arbete pågår därför för att ställa om och förändra verksamhetsutbudet, bland annat genom att utveckla den nya formen ”integrationsboende med särskilt stöd”. Arbete pågår också med att pröva möjligheterna att ställa om till HVB inom andra verksamhetsområden. Arbetet utgår från Grynings nära dialog med ägarkommunerna i länet för att verksamheten på bästa sätt ska motsvara de behov kommunerna har.

Den nu aktuella avvecklingen av två enheter sker i nära samverkan med placerande socialtjänst för att skapa bästa möjliga lösningar för de inskrivna klienterna på respektive enhet. Omtanke finns också om berörda medarbetare genom att processen hanteras med tydlighet och stöd för att ge förutsättningar för nya arbetsinriktningar.

För mer information, kontakta verksamhetschef Elisabeth Skarnehall, tel 072-251 18 97