Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV

Grynings skyddsverksamhet för personer som utsätts eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck har funnits sedan 2004.

Verksamheten har flera delar: skyddsutredningar, skyddat boende, råd & stöd, konsultationer och utbildningar. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och vårt upptagningsområde är hela landet.

Skyddat boende

HVB
Villa Rut har sex platser för flickor/kvinnor i åldersgruppen 14-25 år. Här finns personal på plats dygnet runt. Placeringstiden varierar men är normalt inte längre än 2-3 månader. På Villa Rut bedrivs undervisning i basämnena 10 timmar i veckan. Klicka här för att läsa mer om Villa Rut.

Villa Vidar har sju platser varav två platser i utslussningslägenhet. Villa Vidar tar emot personer i åldersgruppen 16-30 år. Här finns personal på plats dygnet runt. Verksamhetens uppdrag är främst skydd, kvalificerad omvårdnad och införlivande av självskydd. Målet är att de placerade ska komma ut i samhället på ett säkert sätt. Klicka här för att läsa mer om Villa Vidar.

FAMILJEHEM
Vi har ett femtontal kontrakterade familjehem varav några har två platser. Familjerna är specialiserade på vår målgrupp och får regelbunden handledning och vidareutbildning.

SKYDDSLÄGENHET
Våra skyddslägenheter är modernt möblerade och fullt utrustade med hemelektronik. I lägenhetsboendet ingår alltid stöd från våra skyddshandläggare och de boende har tillgång till vår beredskapstelefon dygnet runt. Av säkerhetsskäl byter vi ut lägenheterna regelbundet.

Skyddsutredningar

Vid varje placering görs en skyddsutredning. Den görs av skyddshandläggare i vår mottagnings- och utredningsgrupp och omfattar förutom bedömning av skyddsbehov, psykisk och fysisk hälsa, våldsutsatthet och andra delar som på olika sätt kan påverka de placerades förutsättningar att leva skyddat. Utredningen görs i enlighet med vårt utredningsinstrument ”Fokus Heder”.

Vi gör också externa skyddsutredningar – där ingen placering gjorts – för att underlätta för socialtjänsten att fatta beslut om insatser i ett ärende.

Om det finns förutsättningar och önskemål och vi får ett sådant uppdrag kan vi även göra en s.k. ”utökad skyddsutredning”. Då inkluderar vi någon eller några i den placerades familj/nätverk i en utredning. Vi arbetar även med förändringsarbete i familjer.

Råd & Stöd/Kompetenscentrum

Vi erbjuder rådgivande samtal på telefon, konsultationer hos socialtjänsten  och håller utbildningar i områden som ”hederns mekanismer”, ”skydd i praktiken” och ”trauma och bemötande”. Läs mer om Kompetenscentrum/Mina Råd & Stöd här intill.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består, förutom av enhetschef och biträdande, av skyddshandläggare och administratörer. Medarbetare som arbetar direkt med de placerade har beteendevetenskaplig utbildning i någon form; socionom, socialpedagog eller liknande. Samtliga har flera års erfarenhet av att arbeta med människor i kris och en gedigen kunskap om hedersproblematikens konsekvenser. Vidareutbildning och handledning är en självklarhet.