Behandling

Gryning har ett flertal enheter inom barn, familj, ungdom samt missbruk som arbetar med behandlingsinsatser. Arbetet sker individuellt utifrån den inskrivnes behov och socialtjänstens uppdrag. Genomförandeplaner upprättas vilka regelbundet följs upp tillsammans med den inskrivne, i förekommande fall familjer och socialtjänst. Innehållet i behandlingen varierar utifrån enhetens teoretiska utgångspunkt och behovet hos den inskrivne.

Grynings behandlingsenheter