Barn och familj

Gryning erbjuder heldygnsvård med bemanning dygnet runt för barn och familjer samt kvalificerad öppenvård för samma målgrupp. Några av våra enheter erbjuder öppenvård, lägenhetsboende och jourhem för spädbarn som komplement till sin heldygnsvård. Grynings enheter arbetar på uppdrag från socialtjänsten och varje placering utformas i samarbete med ansvarig socialsekreterare med stöd av SoL (Socialtjänstlagen) eller LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Uppdragens karaktär varierar. Det kan vara akuta placeringar, utredningar och kortare eller längre behandlingsuppdrag. Våra medarbetare har adekvat utbildning och bred kompetens inom sitt område. Gryning vidareutbildar sina medarbetare kontinuerligt och använder flera olika behandlingsmetoder som bland annat Barnorienterad familjeterapi, Marte Meo och Tejping.

Grynings barn- och familjeenheter