Vilgot akut- och utredningshem

Vår målgrupp

Vilgot akut- och utredningshem tar med kort varsel emot flickor och pojkar, 12-18 år, med psykosociala problem.

Vår inriktning

Vilgot är ett akut- och utredningshem som kan ta emot placeringar med kort varsel dygnet runt. Effektiv handläggning med snabba beslut är kännetecknande för vår verksamhet. Inför utredningsplaceringar sker, om det är möjligt, studiebesök för socialtjänst, föräldrar och ungdom. Socialtjänstens uppdrag är utgångspunkt i alla placeringar och regelbunden kontakt med uppdragsgivaren ses som en förutsättning för arbetet. Även tydligt avgränsade avlastningsplaceringar från behandlingsinstitutioner och familjehem är möjliga för att förhindra vårdsammanbrott.

Vi genomför utrednings- och omvårdnadsuppdrag som tydligt följer socialtjänstens uppdrag och strävar efter att matcha den unga personens behov av bemötande och förhållningssätt. Vi vill ge ungdomarna omvårdnad, förutsägbarhet och möjlighet att möta sig själva.

Våra metoder

Verksamheten grundar sig på miljöterapeutiska principer. Dagarna är tydligt strukturerade med schemalagda aktiviteter och syftar till att skapa förutsägbarhet, tydlighet och struktur för att ungdomarna ska kunna ägna energi åt sig själva. Vår primära arbetsuppgift vid utredningsplaceringar är att tydliggöra ungdomarnas resurser, svårigheter och behov. Utredningarna syftar till att ge socialtjänsten så mycket ny kunskap som möjligt med utgångspunkt från uppdragsfrågorna. Vi inhämtar kunskapen metodiskt genom samtal, arbete med olika typer av utredningsmaterial samt ständiga observationer. Vid akutplaceringar är den primära uppgiften att ge omvårdnad. I dessa ärenden arbetar vi ofta med olika teman, allt från krisbearbetning till motivationsarbete. Våra medarbetare arbetar mycket med sig själva som verktyg och är vana att analysera och arbeta med parallellprocesser och försvar. Möjlighet till psykologutredning via extern psykolog finns. Skolpliktiga ungdomar erbjuds skolgång av Skara kommun.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger eller socialpsykologer. Några har tvåårig systemisk grundutbildning och de flesta har utbildning i miljöterapi, trauma, familjeterapi steg 1 och 2 samt BBIC (Barnets behov i centrum). Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.