Trollbacken

Vår målgrupp

Trollbacken tar emot familjer med barn 0-12 år och ensamplacerade barn upp till 12 år (även äldre barn vid syskonplaceringar). Vi kan inte ta emot personer i aktivt missbruk.

Vår inriktning

Trollbacken erbjuder insatser för familjer och barn i heldygnsvård och lägenhetsboende. Vid behov kan öppenvårdsuppdrag diskuteras. Vi arbetar med utrednings-och behandlingsuppdrag, omvårdnad samt stöd. Akutplaceringar tar vi emot i mån av plats. Vi tar emot placeringar både enligt SoL och LVU och utformar arbetet efter socialtjänstens uppdrag. Vi utreder förälderns förmåga utifrån barnets olika behovsområden samt beskriver barnets behov och dess förutsättningar utifrån det sammanhang de befinner sig i. Samspelet mellan förälder och barn står i fokus. Samverkan sker med socialtjänsten från det att uppdraget formuleras till dess att barn och familj skrivits ut och i eventuell eftervård. Utöver boende på institutionen har Trollbacken tillgång till tre närliggande lägenheter, vilket ger stora möjligheter att anpassa insatserna till klienternas behov. I lägenheterna kan familjer till exempel bo under behandling eller för boende med stöd under kortare eller längre perioder.

Vi utformar och genomför alla uppdrag i nära samverkan med barn, föräldrar och socialsekreterare. Vår huvuduppgift är att utifrån socialtjänstens uppdrag och familjens mål skapa en trygg miljö där förutsättningar ges för utrednings- och förändringsarbete. Rättssäkerhet, delaktighet och transparens är centralt och fokus ligger på barnets behov och rättigheter. Vi möjliggör att barnets röst blir hörd. Målet är att klienterna ska uppleva trygghet under vistelsen på Trollbacken. Arbetet genomsyras av engagemang, respektfullt bemötande och meningsfullhet.

Våra metoder

Vi som arbetar på Trollbacken har ett systemiskt styrkebaserat förhållningssätt med fokus på interaktion och kommunikation. Vi har en miljöterapeutisk grund och en bred teoretisk kompetens. Vi arbetar med metoder som till exempel BoF (Barnorienterad familjeterapi), Marte Meo, Tejping, bildterapi samt arbetar med familjens nätverk. Vi arbetar bland annat med samtal, observationer och samspelsstunder. Vi använder oss ibland av filmkamera och har tillgång till samtalsrum med envägsspegel, där vi både kan arbeta med reflekterande team och möjliggöra svåra möten. Vi strävar alltid efter att göra familjemedlemmarna så delaktiga som möjligt.Vi gör ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos ungdomen och nätverket.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer och socialpedagoger samt medarbetare med utbildning inom psykologi steg1-kompetens. De flesta har vidareutbildning inom miljöterapi, familjeterapi, systemiskt narrativt förhållningssätt och samtalsmetodik. Bland medarbetarna finns också kompetens i Tejping, nätverksarbete, BoF, bildterapi, PYC (Parenting Young Children) och Marte Meo. Psykologkompetens finns knuten till Gryning och externa konsulter finns att tillgå. Vi samverkar med vårdcentraler och BVC i Kungälv.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.