Tallbacken

Vår målgrupp

Tallbackens målgrupp är flickor 13-18 år som behöver mer stöd än vad de kan få i hemmet eller har psykisk ohälsa och/eller psykosocial problematik.

Vår inriktning

Utgångspunkten för vårt behandlingsarbete är att skapa en arbetsallians med flickan och hennes närmast anhöriga, vilket utgör de optimala möjligheterna för en positiv utveckling. Vanligtvis har flickorna haft en längre tids bristfällig skolgång och svårigheter med större skolsammanhang eller klassundervisning. Tallbacken erbjuder träningsboende i kombination med eller som ett alternativ till lägenhetsboende för flickor som behöver vuxenstöd och behandlingsinsatser i vardagslivet. Vi strävar efter att flickan ska utveckla ökad självkänsla, stärkt identitet, förmåga till självständigt handlande och förmåga att upprätthålla relationer och integritetsgränser.

Våra metoder

Vår organisation är miljöterapeutisk och utgångspunkten i vårt arbete är utvecklingspsykologi med bas inom anknytningsteori och kunskap inom traumabehandling. Inom ramen för miljöterapi sker en MBT (Mentaliseringsbaserad terapi). Insatserna fokuserar på och utgår från flickans tidiga erfarenheter, behov, förutsättningar och resurser. Genomförandeplanen görs utifrån BBIC (Barnets behov i centrum) som används som ett uppföljningsverktyg där behandlingsinsatserna följs upp kontinuerligt i överenskommelse med socialtjänsten. Vi kan vara behjälpliga med kontakt för extern traumaterapi och psykologsamtal för de flickor som så önskar. Omfattningen av familjearbetet samt eftervård i form av uppföljning och samtal styrs av familjens och flickans önskemål och behov, alltid i överenskommelse med socialtjänst.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade och har lång erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar. Vi har kompetens inom miljöterapi, pedagogik, psykologi, MBT, Steg 1 individualpsykoterapi, familjeterapi och traumaterapi/behandling. Samtliga medarbetare har extern handledning och kontinuerlig vidareutbildning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB flickor 13-18 år ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Behandling

Villagatan 7, 541 50 Skövde
0500-48 19 69
0730-25 81 71

Enhetschef Rosmarie Jiveborn

rosmarie.jiveborn@gryning.se