Svea

Vår målgrupp

Svea tar emot ungdomar 14-18 år med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarlig skolproblematik och utagerande.

Vår inriktning

Vi genomför utredning eller behandling och vi kan även ta emot akut. Svea har sju platser samt två utslussningslägenheter för ungdomar mellan 16 och 20 år. Behandlingsuppdragen är vanligtvis mellan två och sex månader med tydliga överordnade mål och delmål. Utredningar som utförs bygger på systemisk teori och tar cirka tio veckor. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och familjen utformar vi ett individuellt uppdrag som är möjligt att genomföra inom ramen för MSMT. Vårt mål är att på uppdrag av socialtjänsten genomföra kvalificerade utredningar som ger uppdragsgivaren ny kunskap och nya idéer. Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdom och dess nätverk möjliggöra en utveckling i en trygg och stabil miljö.

Svea strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.

Våra metoder

Vi arbetar utifrån MSMT (Multisystemisk miljöterapi). MSMT bygger på MST:s principer om behandlingsintegritet, korta målstyrda behandlingsinsatser med fokus på ungdomens beteende. Basen är miljöterapi med en strukturerad och förutsägbar vardag. Vi använder oss också av socialekologisk teori och social inlärningsteori samt MI (Motiverande intervju) och familjesamtal. Vi utför ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nätverket.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade beteendevetare, lärare, behandlingspedagog och behandlingsassistent. Flera av oss har vidareutbildningar i miljöterapi, familjeterapi, systemiskt förhållningssätt och MI. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Läs mer om ESTER på Svea här (länk öppnas i nytt fönster).