Solsidan

Vår målgrupp

Solsidan tar emot barn 0-12 år tillsammans med eller utan föräldrar. Vid syskonplacering tar vi även emot äldre barn, om det är möjligt av hänsyn till uppdrag och verksamhet. Vi erbjuder heldygnsvård på institutionen alternativt lägenhetsboende med anpassad vårdinsats för familjer. Vi har stor erfarenhet av arbete med barn med uppgivenhetssymtom samt med asylsökande familjer.

Vår inriktning

Vår verksamhet är ett akut-, utrednings- och behandlingshem med heldygnsvård alternativt lägenhetsboende. Målet är att för en kortare eller längre tid, och utifrån ett tydligt uppdrag från placerande socialtjänst, ge akut omvårdnad, sociala utredningar och/eller verksam behandling.

Solsidans lägenheter för utredning och behandling

Solsidan startade augusti 2016 två lägenheter för utredning och behandling. Den nya verksamheten riktar sig till målgruppen familjer med barn i åldern 0-12 år, äldre syskon kan tas emot. Enheten arbetar på uppdrag av kommunernas socialtjänst och erbjuder kvalificerade insatser under längre eller kortare perioder. Verksamheten är en del av Solsidans HVB och disponerar två större lägenheter inom gångavstånd från institutionen. Lägenheterna är belägna i ett hyreshus med totalt fyra lägenheter. De är fullt utrustade för barnfamiljer och det finns lekplats i närområdet. Skara centrum ligger på gångavstånd. Solsidan har ett mycket gott samarbete med de kommunala skolorna i Skara.
Bemanning
Verksamheten bedrivs av två heltidsanställda behandlingspedagoger, som har sin bas på Solsidan. Medarbetarna arbetar i huvudsak vardagar under dagtid, men kan förlägga arbetstiden efter de aktuella familjernas behov. Medarbetarna handleds av en extern handledare.
Behandling/familjearbete och utredning
Behandlingsarbetet har sin grund i den miljöterapeutiska strukturen och utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. Familjerna kan, förutom strukturerade samtal och aktiviteter, erbjudas barnorienterad familjeterapi (BOF) och samspelsbehandling enligt Marte Meo. Familjerna är delaktiga i såväl planerandet som genomförandet och i de löpande uppföljningarna av behandlingsarbetet. Behandlingsarbetet sker i nära samverkan med socialtjänsten och avrapporteras skriftligt enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.
Utredningstiden kan variera något, men är vanligtvis 8 till 10 veckor. Utredningsarbetet utgår från socialtjänstens uppdrag och struktureras enligt behovsområdena i BBIC. Vi strävar efter att genomföra utredningarna i nära samarbete med de aktuella familjerna och använder strukturerade och spontana observationer, aktiviteter och samtal. I mån av tid kan vi åta oss behandlings- eller utredningsuppdrag i familjernas egna hem.

Våra metoder

Vi organiserar vår vardag och verksamhet enligt miljöterapeutiska grunder. Solsidans medarbetare skapar förebildande, trovärdiga och stabila relationer och strukturer som tydliggör och härbärgerar den inskrivnes problematik samt skapar trygghet och förutsägbarhet. Våra tydliga strukturer gör att barnets och/eller familjens problematik blir synlig, och därmed möjlig att benämna och arbeta med samt att miljöterapeuterna utgör goda modeller. Det miljöterapeutiska arbetet kompletteras med observationer, barnsamtal, familjesamtal, familjebehandling och nätverksarbete. Då uppdraget är utredning görs observationsplanering utifrån de behovsområden som socialtjänsten önskar veta mer om.

Vår kompetens

De flesta av våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger eller socialpsykologer med gedigen erfarenhet av institutionsarbete. Hela gruppen har utbildning i miljöterapi, utvecklingspsykologi och BBIC (Barnets behov i centrum). Kompetensutveckling sker kontinuerligt. Handledning sker varannan vecka med specialistutbildad miljöterapeutisk handledare. Vi samarbetar även med barn- och vuxenpsykiatri, vårdcentral med flera.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Hur vi arbetar med barn med uppgivenhetssymptom (pdf öppnas i nytt fönster).