Snäppan

Vår målgrupp

Snäppan tar emot pojkar och flickor, 13-18 år, med psykosocial problematik ibland i kombination med trauma. Verksamheten har en nära koppling mellan boende och skola.

Vår inriktning

Snäppan tar emot ungdomar för planerade behandlingsuppdrag. Behandlingen är miljöterapeutiskt inriktad utifrån en psykodynamisk grundsyn. Ungdomarna erbjuds en förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Ungdomen ges därmed möjlighet att arbeta med sin utveckling genom en miljö som är trygghetsskapande och jag-stärkande. Vår verksamhet är inrymd i nybyggda och ändamålsenliga lokaler. Alla ungdomar har exempelvis egen dusch och toalett på rummet. Lokalerna innehåller dessutom en integrerad lägenhet där man kan träna för eget boende, eller bo om man behöver en lugnare omgivning för en tid. Skolgången är en viktig och central del av vår verksamhet och är integrerad i en vanlig högstadiemiljö. Ungdomarna hos oss har möjlighet att ha sin undervisning helt eller delvis förlagd i ett eget klassrum med två pedagoger. Eftervård tillhandahålls och är individuellt utformad.

Vi sätter individuella mål i varje enskilt ärende i samråd med den unga personen, dess familj och berörd socialtjänst. Vi arbetar strukturerat och tydligt med våra genomförandeplaner, som upprättas utifrån BBIC (Barnets behov i centrum). Ungdomen ska ha tydliga, individuell, möjliga och nåbara mål som genomsyrar alla aspekter i behandlingen.

Våra metoder

Vi använder oss av miljöterapi i vardagen. Medarbetargruppen är indelad i två kontaktteam och varje ungdom har sin tillhörighet i något av dem. Teamen ansvarar tillsammans med vår behandlingshandläggare för de övergripande funktionerna runt den unga såsom samtal, möten, praktiska göromål etc. Varje vecka har ungdomen schemalagda kontaktsamtal och aktiviteter med någon ur sitt team. Vi arbetar aktivt med att erbjuda en meningsfull fritid och försöker ihop med ungdomen att finna en aktivitet som hen kan ha som sin egen. Vi erbjuder familjen att vara delaktiga och involverade i behandlingsprocessen. Vi möter eleven och familjen där de befinner sig och lyfter fram växande och resurser. Vi gör ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unga personen och nätverket.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade behandlingssekreterare och behandlingshandläggare. Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling utifrån aktuella behov. Några av oss har vidareutbildning i familjearbete samt erfarenhet av nätverksarbete. Alla medarbetare har genomfört utbildning kring trauma. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Läs mer om ESTER här (länk öppnas i nytt fönster).