Snäppan

Vår målgrupp

Snäppan tar emot ungdomar 13-18 år med psykosocial problematik ibland i kombination med trauma. Vi har ett nära samarbete med skolan.

Vår inriktning

Snäppan tar emot ungdomar för planerade behandlingsuppdrag. Behandlingen är miljöterapeutiskt inriktad utifrån en psykodynamisk grundsyn. Ungdomarna erbjuds en förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Ungdomen ges därmed möjlighet att arbeta med sin utveckling genom en miljö som är trygghetsskapande och jag-stärkande. Vår verksamhet finns i fina, ändamålsenliga lokaler och alla ungdomar har egen dusch och toalett på rummet. Lokalerna innehåller också en integrerad lägenhet där man kan träna för eget boende eller bo om man behöver en lugnare omgivning för en tid. Skolgången är en viktig och central del av vår verksamhet och integrerad i en vanlig högstadiemiljö. Ungdomarna har möjlighet att ha sin undervisning helt eller delvis förlagd i ett eget klassrum med två pedagoger. Eftervård tillhandahålls och är individuellt utformad.

Vi sätter individuella mål tillsammans med ungdomen, familjen och berörd socialtjänst. Vi arbetar strukturerat och tydligt med våra genomförandeplaner, som upprättas utifrån BBIC (Barnets behov i centrum).

Våra metoder

Vi använder oss av miljöterapi i vardagen. Medarbetargruppen är indelad i två kontaktteam och varje ungdom har sin tillhörighet i något av dem. Teamen ansvarar tillsammans med behandlingshandläggare för de övergripande funktionerna runt ungdomen såsom samtal, möten och praktiska göromål. Varje vecka genomförs schemalagda kontaktsamtal och aktiviteter med någon ur respektive team. Vi arbetar aktivt med att erbjuda en meningsfull fritid och försöker ihop med ungdomen att finna en aktivitet som hen kan ha som sin egen. Vi erbjuder familjen att vara delaktiga och involverade i behandlingsprocessen. Vi möter eleven och familjen där de befinner sig och lyfter fram växande och resurser. Vi gör ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unga personen och nätverket.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade behandlingssekreterare och behandlingshandläggare. Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling utifrån aktuella behov. Några av oss har vidareutbildning i familjearbete samt erfarenhet av nätverksarbete. Alla medarbetare har genomfört utbildning kring trauma. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Läs mer om ESTER här (länk öppnas i nytt fönster).