Resursteamet Göteborg

Vår målgrupp

Resursteamet Göteborg erbjuder hemmabaserad familjebehandling för familjer med ungdomar, 13-23 år. Resursteamet utgör, tillsammans med Delsjötorp, Lilla Torp och Lillgården, Grynings tonårsverksamhet i Göteborg.

Vår inriktning

Familjens hem och naturliga miljöer är utgångspunkten för vårt arbete och vi strävar efter att finna en gemensam förståelse för familjens bekymmer. Vi fokuserar på skydd, styrkor och resurser men uppmärksammar även risker och negativa mönster. Tillsammans med familjemedlemmarna arbetar vi för att öka kommunikationen inom familjen. Vi stärker även kontakten mellan familjen och deras nätverk, vilket innebär att vi ofta samarbetar med andra professionella knutna till familjen. Resursteamet erbjuder också träningsboende för ungdomar 18-23 år. Resursteamet har hög tillgänglighet och anpassar så långt det är möjligt våra träffar efter familjernas och ungdomarnas tider. Vi samarbetar också med andra enheter inom Gryning och kan erbjuda en obruten vårdkedja. Ungdom och familj ska finna verktyg så att de med stöd från sitt naturliga nätverk kan utvecklas och hantera sin vardag i framtiden.

Våra metoder

Resursteamets arbete baseras huvudsakligen på systemteoretiskt tänkande. Insatsen är målinriktad och styrs av familjens/ungdomens behov och utifrån de mål som vi tillsammans med socialtjänsten formulerat i en genomförandeplan. Enskilda samtal utgör basen i arbetet och insatsen utvärderas kontinuerligt. Resursteamet har tydligt familjefokus. Familjesamtal och nätverksmöten är därmed vanliga inslag i arbetet. Vi strävar även efter att ha kontakt med andra delar av nätverket då ungdomars mående och beteende påverkas av de sociala system som de ingår i. Arbetet i träningsboendet utgår också från miljöterapi, såsom att vara ett stöd i praktiska göromål samt att stötta i kontakter med myndigheter och andra viktiga aktörer i ungdomens liv. Resursteamet har tillgång till konsultläkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri samt psykolog. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer och socialpedagoger med vidareutbildningar som familjeterapi steg 1, FFT (Funktionell familjeterapi), systemteoretisk grundutbildning, MI (Motiverande intervju) och miljöterapi.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt