Lyran

Vår målgrupp

Lyran tar emot ensamkommande flyktingungdomar i åldern 14-18 år som befinner sig i asylprocess eller har fått uppehållstillstånd och som har ett större omvårdnadsbehov och/eller behöver ett mindre sammanhang än det som kan erbjudas inom ramen för ordinarie boenden för ensamkommande. Det större omvårdnadsbehovet kan bero på psykosociala faktorer, psykisk ohälsa, att ungdomen testat droger eller att tidigare placeringar inte fungerat. Vi har även möjlighet att ta emot ungdomar över 18 år i våra lägenheter.

Lyrans integrationsboende är den del av Gryning som har en hög kompetens och omfattande erfarenhet av att ta emot uppdrag om vård, behandling och utredning i samband med placering i HVB eller familjehem. Tillgången till platser i familjehem, behandlingshem samt Lyrans egna lägenheter samt Grynings lägenheter runt om i länet, ger möjlighet till att vid behov utforma en anpassade vårdkedjor för våra ungdomar.

Inriktning och mål

Lyrans boende startades 2011 och vi erbjuder ungdomarna ett tryggt boende med hög kvalitet vilket är av lika stor vikt för nyanlända ungdomar som för dem som har ett större omvårdnadsbehov och/eller behöver ett mindre sammanhang. Vår boendetid är mellan tre månader och tre år. Placering är möjlig i nära anslutning till förfrågan om plats.

Våra metoder

Vi lägger stor vikt på att ge den unge ett adekvat vuxenstöd och att skapa en välfungerande vardag där hörnstenarna är skolgång, fritid och andra friskfaktorer. Vi har läxläsning fem dagar i veckan. Lyrans boende har ett nära samarbete med placerande socialtjänst, gode män, skola, sjukvård och fritidsföreningar och lokalsamhället i stort. I relation, vardagssituationer, samspel, samtal med kontaktpersonerna, enskilt och i grupp finns integrationsarbete inkluderat. Vi arbetar även med integrationsmaterialet Hitta rätt, främst individuellt men även i grupp.

Vårt boende präglas av miljöterapeutiskt arbete och lågaffektivt bemötande. Vår primära uppgift är att genom tydliga strukturer och trovärdiga relationer ge ungdomarna möjlighet att arbeta med sin utveckling och integration i det svenska samhället.

Genom att våra verksamheter för ensamkommande ungdomar är en del i en förändring har organisationen resurser att erbjuda individuellt anpassad insatser av hög kvalitet. Detta innebär att Grynings integrationsboenden har goda förutsättningar att fullfölja uppdragen för de unga som visar sig ha särskilda behov. Tillgången till kompetens, insatser och platser inom andra delar av Gryning ger möjlighet till att vid behov utforma en anpassad vård där Lyrans integrationsboende har ansvar för det dagliga ansvaret och omsorgen. Gryning har en konsulterande psykiater som Lyran använder vid behov för att kunna ge rätt stöd och bemötande för de ungdomar som bär svåra trauman. Vi har även ett nära samarbete med till exempel av BUP, vårdcentral eller andra vårdgivare

Vår kompetens

Hälften av arbetsgruppen har adekvat högskoleutbildning och vidareutbildning. Samtliga medarbetare är utbildade i miljöterapi och Sexuell och reproduktiv hälsa, flertalet har MI-utbildning och i personalgruppen pratas runt tio språk. Vi har kontinuerlig handledning och utbildning inom området och vi har lång erfarenhet av arbete med ungdomar. Lyrans boende har en hög personaltäthet och förutom enhetschef och biträdande enhetschef består arbetsgruppen av tio ungdomsassistenter och en ungdomssekreterare.

Kvalitetsuppföljning

Verksamheten utvärderas regelbundet genom enkäter till de boende, handläggare samt gode män. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade besök vid samtliga Grynings enheter.

Kontakt

Enhetschef - Zeljko Vidakovic
Marks kommun
0733-96 09 33
zeljko.vidakovic@gryning.se