Lilla Torp

Vår målgrupp

Lilla Torp är både en akutenhet och en uppdragsenhet. Vi tar emot ungdomar 12 till 21 år med komplex psykosocial problematik. Lilla Torp utgör, tillsammans med Delsjötorp, Lillgården och Resursteamet, Grynings tonårsverksamhet i Göteborg.

Vår inriktning

Akutenheten tar emot ungdomar som befinner sig i en akut hjälpsituation. Vi tar emot förfrågningar dygnet runt och vid erhållande av plats är placering samma dag möjlig. Vården anpassas individuellt utifrån situationen samt formulerat uppdrag från socialtjänsten. Ett av akutenhetens mål är att skapa lugn och ro för den unge, bland annat genom tydlighet kring placeringstiden och det individuella uppdraget. Vi organiserar och strukturerar arbetet så att den ungdomen ska uppfatta den yttre strukturen och relationerna till de vuxna som trovärdiga. På akutenheten arbetar vi med att avhjälpa och/eller tillsammans med ungdomen bearbeta den uppkomna situationen.

Uppdragsenheten erbjuder psykosociala utredningar eller del av utredning samt motivationsarbete, till exempel inför fortsatt kvalificerad behandling på annan institution. Vi kan också erbjuda omsorg och boende i väntan på placering i familjehem eller placeringar kopplade till myndighet (Migrationsverket, Polis osv). Utöver det har vi en pedagogisk enhet som hjälper ungdomen med sin skolgång

Målet vid uppdragsenheten är att öka förutsättningar för ungdomen och dess familj att kunna verka för positiva förändringar i livssituationen. Utifrån socialtjänstens uppdrag bistår vi ungdomen och familjen med att bereda kommande behandlingsinsatser/boende. Under ungdomens placeringstid på Lilla Torp ska skolgången vara prioriterad. Uppdragsenheten strävar efter att erbjuda en trygg och omsorgsfull miljö genom tillitsfulla relationer.

Våra metoder

Akutenheten erbjuder god omvårdnad och ger ungdomen och familjen stöd och hjälp att hantera och bearbeta aktuell krissituation genom anpassad struktur. På uppdrag från socialtjänsten kan Lilla Torp genomföra drogkartläggning, familjesamtal, strukturerade samtal utifrån koncisa utredningsfrågor med mera. Ett förtroendefullt arbetsklimat och fördelning mellan samtliga inblandade parter är av största vikt. Möjlighet finns att slussa vidare till Lilla Torps uppdragsenhet, annan institution eller jourhem.

Uppdragsenhetens arbete bygger på ett miljöterapeutiskt synsätt. Vi genomför utredningsarbetet med utgångspunkt i BBIC (Barnets behov i centrum) och utifrån det specifika uppdraget från socialtjänsten. Utredningsresultatet baseras på observationer, intervjuer och samtal med ungdomen och aktuella personer i nätverket. Uppföljningsmöten genomförs varannan vecka. Pedagogisk utredning genomförs efter önskemål på vår pedagogiska enhet.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade med vidareutbildning och gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg
Förfrågningar Akutenheten
031-707 31 73
031-707 31 65
Förfrågningar Uppdragsenheten
031-707 34 15
Enhetschef Birgitta Bäck
birgitta.back@gryning.se