Lärjeholm utrednings- och behandlingshem

Vår målgrupp

Lärjeholm behandlingshem tar emot manliga narkotikamissbrukare mellan 18 och 35 år som vill komma bort från sitt missbruk/beroende. Vi tar även emot klienter med blandmissbruk och samsjuklighet. Vår uppdragsgivare är socialtjänsten eller kriminalvården.

Vår inriktning

Lärjeholm följer direktiven i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Motivation, utredningar, drogkunskap och matchning till behandling är Lärjeholms specialområden. Klienten utreds och motiveras till fortsatt behandling inom öppenvård, på behandlingshem eller inom familjevård. Vi gör en fullständig psykosocial utredning utefter uppdraget. Vi är flexibla och uppfyller så långt det är möjligt andra önskemål när det gäller placeringens tid eller innehåll som uppdragsgivaren har.

Våra mål är att utifrån socialtjänsten bistå med matchning till optimal behandling, att klienten under tiden på Lärjeholm är drogfri och att en psykisk, fysisk och social rehabilitering påbörjas.

Våra metoder

Utredningsarbetet påbörjas med att en ASI-intervju genomförs. ASI tillsammans med en psykosocial intervjuserie ligger till grund för det utlåtande som skrivs. Förutom detta bedöms klientens förmåga på en mängd områden såsom stresstålighet, förmåga att fungera i grupp, förmåga att planera och passa tider, förmåga att hantera ångest och abstinens. Motivationsarbetet pågår parallellt med utredningsarbetet under hela tiden på Lärjeholm. Vi arbetar efter kognitiva och miljöterapeutiska principer. Veckan har ett strukturerat schema med tider för samtal, praktiska uppgifter och friskvård.

Behandlingsuppdragen utförs enligt CRA (Community Reinforcement Approach). Vi använder oss även av MI (Motiverande intervju). Stor vikt läggs vid planering av vad som ska ske efter behandlingen. Tillgång till anhörigsamtal finns.

Vår kompetens

Våra behandlingsmedarbetare är högskoleutbildade socionomer som har vidareutbildning i MI, CRA, miljöterapi, och samtalsmetodik.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB ⋅ Beroendevård 18-35 år ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Lärjeholmsvägen 12, 415 25 Göteborg
031-48 04 60

Enhetschef Ylva Jungebring

ylva.jungebring@gryning.se