Grynings Familjehemsenhet – Jour

Jourhem

Våra erfarna konsulentstödda jourhem tar emot barn och ungdomar 0-18 år i akuta situationer under den tid socialtjänsten behöver för att utreda barnets förhållanden och eventuella behov av insatser. I jourhemmet finns en vuxen hemma på heltid och Gryning erbjuder sina jourhem en mängd stödinsatser för att de ska kunna genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

Under placeringstiden erbjuds socialtjänsten kontinuerliga uppföljningar utifrån BBIC:s (Barnets behov i centrum) livsområden och på begäran lämnas även skriftlig dokumentation.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet. Vid reservation av plats i våra jourhem debiteras full vårdavgift. Tillgången på platser i jourhemmen varierar och förändras snabbt. Ta därför gärna personlig kontakt med någon av våra konsulenter när du behöver hjälp med en akut placering, se kontakt i den blå boxen, eller klicka här.

 

Kompetens och kvalitetsuppföljning

Jourhemskonsulenterna är socionomer eller motsvarande med både erfarenhet och vidareutbildning.

Årligen följs pågående placeringar upp genom ett utvärderingsformulär baserat på BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden. Genom kundenkäter utvärderas familjehemsenhetens arbete. Utfallet visar genomgående att våra kunder är nöjda.

Familjehemsenheten som rådgivningsresurs

Grynings familjehemsenhet är också en rådgivningsresurs till socialtjänsten och ett centrum för samlad kunskap inom familjehemsvård. Mer information om våra utbildningar, skolhälsoteam, handledningsgrupper med mera finns här.
Vår verksamhet finns i hela Västra Götaland och vi har kontor i Vänersborg, Skövde och Göteborg.

Kontakt

Göteborg
031-40 54 30
Vänersborg
0521-57 57 92
Skaraborg
0500-38 18 46