Grynings Familjehemsenhet – Jour

Jourhem

Våra erfarna konsulentstödda jourhem tar emot barn och ungdomar 0-18 år i akuta situationer under den tid socialtjänsten behöver för att utreda barnets förhållanden och eventuella behov av insatser.I jourhemmet finns en vuxen hemma på heltid för att ägna sig åt uppdraget som jourhem. Gryning Vård erbjuder sina jourhem en mängd olika stödinsatser för att de ska genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

Under placeringstiden erbjuds socialtjänsten kontinuerliga uppföljningar utifrån BBIC:s (Barnets behov i centrum) livsområden och på begäran lämnas även skriftlig dokumentation.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet. Vid reservation av plats i våra jourhem debiteras full vårdavgift. Tillgången på platser i jourhemmen kan variera och förändras snabbt. Ta därför gärna personlig kontakt med någon av våra konsulenter när du behöver hjälp med en akut placering, se kontakt i den blå boxen, eller klicka här.

Vår målgrupp

Vår målgrupp är barn och ungdomar 0-20 år i behov av boende i annan familj, jourhem eller familjehem. Verksamheten riktar sig även till barn som står utan vårdnadshavare såsom ensamkommande flyktingbarn. Läs mer om vår verksamhet på familjehemsenhetens sidor.

Vår inriktning

Familjehemsenhetens huvuduppgift är att som ett komplement till, och i samarbete med, kommunernas familjehemsvård erbjuda kvalificerade insatser. Familjehemsenheten rekryterar och tillhandahåller jour- och familjehem som genom konsulentstöd, handledning och utbildning ges förutsättningar att ge god vård och omsorg till placerade barn. Vi erbjuder ett varierat utbud av tjänster inom familjehemsvårdens område och vår ambition är att i nära samarbete med socialtjänsten skräddarsy lösningar som matchar barns behov. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser till både våra egna och till kommunernas familjehem, anordnar nätverksträffar och utbildningar samt erbjuder konsulttjänster till socialtjänsten inom familjehemsvårdens område, exempelvis tolkning av familjehemsutredningar. Vi har kontor i Göteborg, Vänersborg och Skövde.

Lyhördhet för varierande önskemål samt flexibilitet utifrån det enskilda barnets eller ungdomens behov är viktiga motton i vårt arbete. Vi strävar efter att vara en rådgivningsresurs till kommunernas socialtjänst och vara ett centrum för samlad kunskap inom familjehemsvård.

Våra metoder

Grynings familjehemsutredningar görs enligt en djupintervju baserad på Kälvestensmodellen. Handledning till familjehem ges av externa handledare och är en processinriktad ärende- och metodhandledning. Vi ger grundutbildning i enlighet med Socialstyrelsens studievägledning ”Ett hem att växa i”. Placeringar följs upp genom ett utvärderingsformulär baserat på BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden.

Vår kompetens

Familjehemskonsulenterna är socionomer med påbyggnadsutbildning och de har mångårig erfarenhet. Enheten har en specialpedagog anställd. Våra familjehem har genomgått grundutbildning samt kompletterar den med kontinuerlig fortbildning. Våra familjehem har ofta eftergymnasial utbildning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

Göteborg
031-40 54 30
Vänersborg
0521-57 57 92
Skaraborg
0500-38 18 46