Grynings Familjeteam

Vår målgrupp

Grynings Familjeteam är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder utrednings-, behandlings-, stöd- och handledningsinsatser för barn, ungdomar och familjer.

Vår inriktning

Grynings Familjeteam har möjlighet att erbjuda flexibla och skräddarsydda lösningar och insatsen anpassas efter barnets och familjens behov. Målet är att snabbt möta kommunernas behov och ge förslag på hur uppdraget ska kunna genomföras. Arbetet sker företrädesvis i familjens hem i nära samarbete med socialtjänsten. Vårdflätor kan erbjudas i samarbete med Grynings andra enheter. Vi kan erbjuda insatser till kommunerna i gamla Skaraborg samt delar av Västra Götaland då verksamheten är mobil.

Våra metoder

I verksamheten appliceras olika kunskaper och teorier utifrån den specifika familjens behov. Arbetet grundar sig på psykodynamisk, utvecklingspsykologisk och systemisk teori samt familje- och miljöterapeutiska metoder.

Utredningar sker utifrån en systematiserad modell som utgår från BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden vilket innebär fokus på barnets behov, förälderns föräldraförmåga och förändringsförmåga samt förslag till insatser. Vi kan även erbjuda delutredningar då vi fokuserar på de områden som socialtjänsten har behov av att få utredda. Observationer, barnsamtal och föräldrasamtal är viktiga delar i utredningsarbetet. Syftet med utredning i öppenvård är att ge underlag till socialtjänstens ställningstagande för att tillgodose barnens behov. Vi ser utredningen som en del av en förändringsprocess.

Behandlingsinsatser erbjuds i familjernas hem. Vi upprättar en genomförandeplan utifrån vårdplanen, i samarbete med familjen, socialtjänsten och Grynings Familjeteam vilken sedan revideras fortlöpande. Uppdragen kan innehålla stöd i föräldrarollen, praktisk och pedagogisk handledning, stöd i relation och i samspel, stödsamtal och kontakter med skolan. Vi har också möjlighet att arbeta utifrån MarteMeo, BoF, ASQ och rePULSE.

MarteMeo är en behandlingsmetod som syftar till att stödja ett positivt samspel mellan barn och förälder. Ett positivt samspel och en ökad tillgänglighet från föräldern gentemot sitt barn är en förutsättning för en trygg anknytning. Barnorienterad familjeterapi (BoF) är en metod med syfte att utveckla familjens samspel och hitta nya sätt för föräldrarna att bemöta barnet för att främja barnets utveckling. I båda dessa metoder används film som ett verktyg. rePULSE är en kognitiv metod och ett träningsprogram för barn där barnen individuellt får hjälp att utforska tanke, känsla och handling för att fånga det som skapar problem och hantera impulser. ASQ är en screening med vars hjälp man tillsammans med föräldrar tidigt kan uppmärksamma barnets utvecklingsnivå. Genom att tidigt uppmärksamma förseningar i utvecklingen och även uppmärksamma milstolpar som barnet uppnått kan barn i riskzonen för motoriska, sociala eller känslomässiga svårigheter tidigt identifieras.

Grynings Familjeteam kan även ta emot andra uppdrag såsom handledning till familjehem, stödsamtal, stöd till familjehem, övervakade umgängen samt konsultation.

Vår kompetens

Grynings Familjeteam har utökats och består av tre socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer både inom utredning och inom behandling. Teamet har vidareutbildningar såsom steg 1, familjeterapi, miljöterapi, Marte Meo, BoF, rePULSE och utredningsmetodik med mera.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Kontakt

Fabriksgatan 4, Lidköping
Familjebehandlare öppenvård - Carina Krause
072-017 42 13
Enhetschef/Familjebehandlare Mari Kristoffersson
070-510 32 12
mari.kristoffersson@gryning.se