Götateamet

Vår målgrupp

Götateamets målgrupp är ungdomar 16-21 år med missbruksproblematik och deras familjer/nätverk boende i Göteborgs Stad samt i kranskommunerna. Götateamet är en hemmabaserad öppenvårdskontakt som erbjuder motivation, utredning och behandling. För ungdomar som tillhör Göteborgs Stad är behandlingen förbetald förutsatt att de genomgått abstinensbehandling vid Östra Sjukhuset avd. 306. Vi arbetar enbart på uppdrag från socialtjänsten. Götateamet har ett nära samarbete med avdelning 306 Unga Vuxna och Mini-Maria i Göteborg. För personer över 20 år som klarar boende i egen lägenhet, kan Götateamet även erbjuda eftervård inom ramen för Grynings lägenhetslösningar.

Vår inriktning

Götateamet följer direktiven i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. En stor del av behandlingen består i att skapa delaktighet genom att involvera familj och nätverk. Götateamet arbetar utifrån ett psykodynamiskt och systemiskt synsätt och vi har hög tillgänglighet och flexibilitet. Vårt mål är att stärka ungdomens och familjens egna resurser.

Våra metoder

Vi använder oss av kognitiva metoder som till exempel MI (Motiverande intervju), ÅP (Återfallsprevention) och HAP (Haschavvänjningsprogrammet) som är en samtalsserie för cannabisavvänjning.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger eller beteendevetare. Götateamets familjebehandlare har en lång och bred yrkeserfarenhet från öppenvård, socialtjänst, missbruksvård och psykiatri.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Läs mer om Götateamet: Götateamets folder (Länkar öppnas i nytt fönster).