Grynings Familjecentrum Fyrbodal

Vår målgrupp

Familjecentrum Fyrbodal tar emot familjer med barn, ensamplacerade barn i åldern 0-12 år samt blivande mammor. Vid syskonplacering eller vid placering tillsammans med föräldrar kan äldre barn tas emot. De inskrivna kan vara placerade enligt SoL eller LVU. Problematiken kan variera: relationsproblem, föräldrars missbruk, föräldrarnas bristande omsorgsförmåga och olika former av övergrepp. Vi tar inte emot föräldrar i en aktiv missbruksperiod eller föräldrar med allvarlig psykisk störning. I mån av plats tar vi även emot akuta placeringar.

Öppenvårdsverksamheten inom Familjecentrum Fyrbodal vänder sig till familjer med barn och tonåringar med behov av flexibla insatser i öppenvård. Vi har tillgång till lägenhetsboende om familjen hamnar i en akut situation och behöver boende med viss tillsyn och stöd. Vi har möjlighet till utökade insatser genom Familjecentrums HVB.

Vår inriktning

Heldygnsvård
Vi erbjuder heldygnsvård med 14 platser samt öppenvård och lägenhetsboende. I alla grenar av verksamheten kan ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete bedrivas liksom konsultationer, observationer och korta stödinsatser.

Våra mål är att ge föräldrar ett alternativt relationsmönster och att ge barnen omvårdnad, struktur och trygghet som är basal i deras framtida utveckling.

Öppenvård
Öppenvårdsverksamheten erbjuder utrednings- och behandlingsinsatser i familjernas hem eller i jour- och familjehem. Familjer kan erbjudas boende i lägenheter i anslutning till Familjecentrums HVB i Vänersborg. På detta sätt kan vi skräddarsy insatser utifrån familjens behov och kommunens önskemål. Öppenvårdsteamet kan även ta emot uppdrag såsom polikliniska samtal, familjesamtal, nätverksmöten, umgängesuppdrag, stöd till familjehem, eftervård, stöd till skolverksamheter eller andra uppdrag i samråd med socialtjänsten.

Våra metoder

Familjecentrum Fyrbodal arbetar utifrån ett systemiskt familjeperspektiv. Samspelet mellan förälder och barn står i fokus. Den miljöterapeutiska arbetsmetoden ligger till grund för andra kompletterande utrednings-och behandlingsmetoder som till exempel BBIC (Barnets behov i centrum), Marte Meo, djupintervju enligt Kälvestensmodellen, par-och barnsamtal samt strukturerade observationer. Familjecentrum har en egen förskoleverksamhet för barn mellan 1,5-6 år. Skolpliktiga barn går, om det är möjligt, kvar i sin skola. De kan också erbjudas plats i den kommunala skolan i Vänersborg som vi har ett gott samarbete med.

Öppenvårdsverksamheten grundar sig på ett systemiskt interaktionistiskt förhållningssätt. Exempel på metoder som används är nätverksarbete, MI (Motiverande intervju), rePULSE, Tejping samt olika typer av samtal. I insatserna kan det även ingå praktisk handledning och pedagogiskt inriktade metoder.

Vår kompetens

Familjecentrums medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger, beteendevetare och behandlingsassistenter med lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete med barn och familjer. Medarbetarna har vidareutbildningar såsom familjeterapi, interaktionistiskt behandlingsarbete, miljöterapi, MI, Marte Meo, PYC (Parenting Young Children), Tejping och psykoterapi steg I, trauma och ASQ (Ages and Stages Questionnaires). Vi har regelbunden extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.