Jobbar du med missbruk? Lär dig mer om CRA!

CRA, Community Reinforcement Approach (CRA) är en metod för att motverka missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

Läs mer

Gryning öppnar ytterligare ett LSS-boende i Skövde

Lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social interaktion. Det är några av de metoder som bidragit till att Grynings Claesborg idag är ett välkänt och uppskattat LSS-boende – och alltid helt fullbelagt. Det finns ett stort behov av fler platser, så i augusti öppnar Gryning ytterligare ett boende i Skövde.

Läs mer

Hudfärgade plåster, vilken färg är det?

– Gryning tar ett helhetsgrepp om mångfaldsfrågorna och normkritik

Den 1 januari i år skärptes diskrimineringslagen. Skärpningen innebär bland annat att arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga att arbeta målinriktat och främjande och därmed förhindra och motverka att diskriminering sker, nu ska omfatta samtliga av lagens sju diskrimineringsgrunder.

Läs mer

Barns behov i centrum för Grynings medarbetare

Medarbetarnas kunskap och engagemang är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Jobbar du på Gryning får du möjlighet till kompetensutveckling inom ett flertal olika områden.Varje år anordnar vi flera bolagsgemensamma utbildningar och föreläsningar. BBIC med fokus på risk och skyddsfaktorer stod på programmet vid en föreläsning nyligen. 

Läs mer

Gryning nu och 2016

Gryning Vård har genom vår personal den bredd, det djup och den spetskompetens som behövs för att möta de skiftande behov och önskemål om vård- och behandlingsinsatser som finns hos våra kunder och ägarkommuner. Det är om det vi vill berätta om i den här trycksaken, som samtidigt är en sammanfattning av vår verksamhet under 2016.

Läs den här nu direkt på nätet!

Läs mer

”Jag jobbar med mänskliga rättigheter.”

Villa Vidar – En väg ut ur hedersförtrycket

Gryning är ett välkänt namn i hela landet när det gäller insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har jobbat med frågorna sedan 2004 och verksamheten har hela tiden breddats och utvecklats.

Läs mer

Enheterna Stella och Castor avvecklas

I slutet av mars fattade styrelsen beslut om att avveckla EKB-enheterna Stella i Strömstad och Castor i Göteborg. Skälen är uppsagda avtal och låg efterfrågan för de båda enheterna, till följd av minskad inströmning av ensamkommande barn och unga.

Läs mer

Nätverksmöte med föreläsning om sorg hos barn

Tidigare idag samlades familjehemssekreterare i GR- och Boråsregionen till nätverksmöte vid Familjehemsenhetens kontor i Göteborg. En viktig del i dessa möten är att utbyta erfarenheter samt diskutera Grynings utbud och framtida utvecklingsfrågor.

Läs mer